Władze

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zarząd Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd

W skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

 

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Wojciecha Dąbrowskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorys
Paweł Śliwa
Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu XI kadencji od dnia 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

Życiorys
Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Ryszarda Wasiłka w skład Zarządu XI kadencji z dniem 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Lechosława Rojewskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 9 czerwca 2021 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

życiorys
Paweł Cioch
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Ciocha w skład Zarządu XI kadencji z dniem 24 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Życiorys
Wanda Buk
Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji

Rada Nadzorcza PGE w dniu 18 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu pani Wandy Buk w skład Zarządu XI kadencji od 1 września 2020 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.

Życiorys

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Od 1996 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.

Życiorys
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Życiorys
Sekretarz Rady Nadzorczej

Dr Grzegorz Kuczyński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Gryglas jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ART Olsztyn i Szkoły Głównej Handlowej.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Radosław Winiarski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW.

Życiorys

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 6 listopada 2009 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie reprezentuje Akcjonariuszy Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie PGE, w tym w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia bądź podziału Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut PGE.

Poznaj strukturę akcjonariatu