Meta Pixel script image

Władze

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zarząd Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd

W skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

 

Dariusz Marzec Prezes PGE
Prezes Zarządu

6 marca 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 18 marca 2024 r. Zarządu XII kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Marcowi. 

Życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji

6 marca 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 18 marca 2024 r. Zarządu XII kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji powierzono Panu Marcinowi Laskowskiemu.  

Życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju

Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu Pana Roberta Kowalskiego w skład Zarządu XII kadencji od dnia 15 maja 2024 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.

Życiorys

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Michał Domagała
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Radca prawny.

Życiorys
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Tufts University w Bostonie, University of Illinois at Urbana-Champaign oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsiębiorca w branży medyczno-farmaceutycznej.

Życiorys
Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Od 1996 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.

Życiorys
Elżbieta Niebisz PGE
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Magister ekonomii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej oraz na stanowiskach zarządczych w spółkach Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.

Życiorys
Małgorzata Banasik
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających m.in. w branży elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i OZE.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Instytucie Nauk Prawnych UMCS. Radca prawny.

Życiorys
Eryk Kosiński Rada Nadzorcza PGE S.A.
Członek Rady Nadzorczej

Pan prof. dr hab. Eryk Kosiński jest Kierownikiem Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w SGH. Były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat i właściciel kancelarii prawnej. Radca prawny.

Życiorys

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 6 listopada 2009 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie reprezentuje Akcjonariuszy Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie PGE, w tym w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia bądź podziału Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut PGE.

Poznaj strukturę akcjonariatu