Meta Pixel script image

Michał Domagała

Michał Domagała

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Radca prawny.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w szczególności w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zasadami współpracy przedsiębiorstw energetycznych;  regulacją działalności gospodarczej oraz procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną.

W roku 2008 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Prawnoadministracyjne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.

W roku 2017 na podstawie dorobku naukowego, w tym monografii Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, został mu nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Autor artykułów naukowych oraz monografii z zakresu prawa energetycznego.