Meta Pixel script image

Fotowoltaika z PGE i Magazyny Energii

fotowoltaika i magazyny energii

 

Moc korzyści dla domowego budżetu. Ekologiczne rozwiązania PGE. Już dziś zdecyduj się na swoją instalację wraz z magazynem energii i zacznij oszczędzać.

Zamów ofertę 

Zamów kontakt

Zostaw kontakt - zadzwonimy do Ciebie!

Wypełnij krótki formularz, a nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h i przedstawi optymalne rozwiązanie dla Twojego domu.

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe b

[...] Rozwiń

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji o ofertach dot. produktów w których posiadaniu jest PGE Obrót S.A. w tym związanych z odnawialnymi źródłami energii,  w związku z przesłaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji o ofercie dot. produktów w których posiadaniu jest PGE Obrót S.A. w tym związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane. Dane mogą zostać przekazane: partnerom i podwykonawcom, z którymi współpracuje Administrator, łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, kredytowania, podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub innym podwykonawcom np. firmom prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.pge-obrot.pl/Dane-osobowe.

Zwiń

Sprawdź co zyskujesz w ramach oferty:

Profesjonalne doradztwo i obsługę przez wykwalifikowanych przedstawicieli

Dobór odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii do Twoich potrzeb

Audyt techniczny

Urządzenia wysokiej jakości z gwarancją i serwisem 

Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii przez wykwalifikowany zespół monterów

Dodatkowe rozwiązania w postaci Systemu Zarządzania Energią czy Falowników Hybrydowych

1176x1176_magazyny_energii

Fotowoltaika z PGE to:

 • oszczędności - produkcja prądu na własne potrzeby pozwala zaoszczędzić na bieżących wydatkach. Korzystasz z prądu wyprodukowanego przez własne odnawialne źródło energii;
 • możliwość dobrania sprzętów dodatkowych między innymi Magazynu Energii, Systemu Zarządzania Energią;
 • bezpieczeństwo Twojego domu - instalacja fotowoltaiczna w połączeniu z magazynem energii pozwala na nieprzerwany dostęp do energii nawet w przypadku jej braku w sieci;
 • możliwość zainstalowania dodatkowych sprzętów, np. klimatyzacji czy ogrzewania elektrycznego, bez ryzyka wzrostu kosztów energii elektrycznej;
 • wieloletnia gwarancja sprawności instalacji;
 • krótki okres zwrotu z inwestycji;
 • odpowiedzialność za środowisko naturalne - stajesz się uczestnikiem Zielonej Zmiany;
 • komfort i prestiż.

Zamów ofertę

Czy wiesz, że?

PGE Obrót prowadzi Klienta przez cały etap inwestycji. Od planowania i analiz, przez dobór komponentów, po uruchomienie instalacji.

vademecum_foto

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Kliknij „pobierz” i poznaj zasady.

pobierz

Zobacz opinie naszych klientów:

Najczęściej zadawane pytania

Termin podłączenia mikroinstalacji a stosowany model rozliczeń

Czy Klient, który złoży do OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci przed 31 marca 2022 r. będzie mógł być rozliczany w systemie opustów, jeżeli wniosek ten wymagać będzie poprawy (po 31 marca 2022 r.)?

W takim przypadku Klient będzie rozliczany w oparciu o model opustów, jeżeli uzupełni lub poprawi złożony wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w wyznaczonym terminie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE (odnawialnych źródłach energii), w przypadku, gdy zgłoszenie Prosumenta energii odnawialnej złożone do właściwego OSD w terminie do 31 marca 2022 r. jest niekompletne lub niepoprawne, to operator wzywa Prosumenta do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli Prosument nie dotrzyma wyznaczonego terminu, wówczas nie będzie mógł skorzystać z rozliczeń w oparciu o model opustów.

Jakie warunki musi spełnić Klient, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z jednostką samorządu terytorialnego korzystającą z regionalnych programów operacyjnych, aby móc korzystać z rozliczenia w systemie opustów?

Klient powinien, w szczególności:

 1. do 31 marca 2022 r. podpisać z jednostką samorządu terytorialnego umowę w ramach dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego, z którego korzysta dana jednostka,
 2. do 31 grudnia 2023 r. przekazać sprzedawcy energii elektrycznej pisemne oświadczenie o zawarciu ww. umowy z jednostką samorządu terytorialnego o treści wskazanej w ustawie o OZE,
 3. do 31 grudnia 2023 roku zgłosić do OSD przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.  

W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt.2 można skorzystać z wzoru dokumentu.

 

Zmiana umowy a stosowany model rozliczeń

Czy w przypadku zmiany mocy umownej lub mocy przyłączeniowej po 1 kwietnia 2022 r. przez prosumenta rozliczanego w modelu opustów zmieni się również sposób rozliczenia?

W takiej sytuacji sposób rozliczania prosumenta nie zmienia się. Fakt modernizacji mikroinstalacji nie wpływa na obowiązek zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Należy jednak mieć na uwadze, że moc instalacji odnawialnego źródła energii po modernizacji, nie może być wyższa niż 50 kW. Możliwa jest natomiast zmiana przelicznika rozliczeniowego u prosumentów w związku ze zwiększeniem łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej w mikroinstalacji.

Czy w przypadku zmiany grupy taryfowej (np. z Cx na Gx) przez prosumenta rozliczanegow systemie opustów zmieni się również sposób rozliczenia?

Nie. Zmiana grupy taryfowej przez prosumenta dotychczas rozliczanego w oparciu o system opustów nie powoduje konieczności zmiany sposobu rozliczenia.

Czy przepisanie licznika na nowego Odbiorcę po 1 kwietnia 2022 r. spowoduje zmianę rozliczenia?

Nie. Zmiana odbiorcy źródła wytwórczego, dotychczas rozliczanego w systemie opustów, nie spowoduje  zmiany sposobu rozliczeń. Nowy odbiorca będzie mógł być nadal rozliczany w systemie opustów.

 

Zasady rozliczeń w modelu net - billing

Co to jest depozyt prosumencki?

Sprzedawca energii prowadzi konto rozliczeniowe dla prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, czyli tzw. konto prosumenta. Zapisuje na nim ilości i wartości energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o OZE, oraz wynikającą z nich kwotę należną prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci, czyli tzw. depozyt prosumencki.

Depozyt prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań prosumenta wynikających z zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta.

W jaki sposób będzie rozliczany depozyt prosumencki?

Wartość depozytu prosumenckiego dot. danego miesiąca kalendarzowego jest ustalanai przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Depozyt ten może być rozliczany na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania kwoty na tym koncie. Po upływie wskazanych 12 miesięcy, na podstawie przepisów ustawy o OZE, niewykorzystane lub niezwrócone środki są umarzane.

Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznaczane są środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta jako depozyt prosumencki.

Sprzedawca dolicza do konta prosumenta wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, który korzystał z rozliczenia na zasadach systemu opustów w okresie od 1.04.2022 do 30.06.2022, a zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do OSD było wykonane od 1.04.2022. Wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej, wyznacza się na podstawie miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej ustalanej zgodnie z przepisami prawa.

Czy klienci muszą składać oświadczenie, jeżeli chcą być nadal rozliczani w systemie opustów?

Nie. Klienci dotychczas rozliczani w systemie opustów nie muszą składać żadnych oświadczeń, by nadal korzystać z tego systemu rozliczeń.

Czy klient będący prosumentem, rozliczany dotychczas w systemie opustów, może wystąpić o zmianę sposobu rozliczenia i skorzystanie z modelu net-billing? Jeśli tak, czy klient musi spełnić jakieś dodatkowe warunki?

Tak. Prosument dotychczas rozliczany w systemie opustów może wystąpić o zmianę sposobu rozliczenia na system net-billing. W tym celu powinien nie później niż 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału, złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy energii elektrycznej o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń wartościowych (system net-billing).

Zasady prowadzenia rozliczeń wartościowych stosuje się od pierwszego dnia kolejnego kwartału, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2022 r., przez okres 15 lat, skrócony o okres korzystania przez tego prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń prowadzonych w systemie opustów.

 

Kim jest prosument energii odnawialnej?

Jest to Odbiorca końcowy/Klient, który:

 • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji,
 • jeśli jest Odbiorcą innym niż gospodarstwo domowe, to wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przeważającej części tej działalności gospodarczej,
 • posiada mikroźródło o mocy nie przekraczającej 50 kW.

Jeśli jesteś prosumentem i chcesz dowiedzieć się więcej na temat odnawialnych źródeł energii -  kliknij tutaj