Meta Pixel script image

Parki Narodowe

PGE współpracuje z polskimi parkami narodowymi, wspierając inicjatywy z zakresu czynnej ochrony przyrody, klimatu, realizacji badań naukowych i projektów edukacyjnych, a także na polu projektów wolontariackich. W latach 2021-2022 ponad 60 Wolontariuszy PGE wzięło udział w projektach na rzecz parków. 

Biebrzański Park Narodowy

Pierwszym projektem na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2020 roku było ratowanie przed wycinką 100-letniego drzewa rosnącego na jego terenie. Klon zwyczajny wymagał zabiegów chirurgicznych i powiązania specjalistycznymi linami. Bez tego drzewo zagrażało poruszającym się w pobliżu pieszym i pojazdom. Zabiegi chroniące drzewo przed wycinką były kosztowne, na ich przeprowadzenie Fundacja PGE uruchomiła dedykowaną darowiznę.

 

 

Grupa PGE oraz Fundacja PGE wsparły Biebrzański Park Narodowy zarówno finansowo, jak i merytorycznie, w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla Parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach. Oddana w 2022 roku inwestycja pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla przez Park. Środki na montaż paneli przekazała Fundacja PGE, a pracownicy Grupy PGE udzieli merytorycznego wsparcia dyrekcji Parku w projektowaniu inwestycji, co pozwoliło zlecić budowę obu elektrowni według najbardziej optymalnych parametrów.

 

 

W 2021 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty i plener fotograficzny, w których udział wzięli pracownicy PGE. Celem spotkania było poznanie rozlewisk rzeki Biebrzy, ukazanie piękna unikalnej przyrody doliny tej rzeki, rozległych torfowisk oraz rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów prezentuje wystawa pt.: „Dolina Biebrzy”. Wernisaż wystawy odbył się w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w październiku 2021 roku. Następnie wystawa wyruszyła w podróż po Polsce. Można ją było zobaczyć m.in. w gdańskim ogrodzie zoologicznym i w sąsiedztwie zapory wodnej Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce na rzece San. Wystawa jest także dostępna przez cały rok przy budynku dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. 

 

 

W 2022 roku projekty PGE i Biebrzańskiego Parku Narodowego realizowane były w myśl hasła „Różnorodność biologiczna wokół nas”. Najważniejsze z nich to:

Monitoring ptaków lęgowych ekosystemów nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego

Zadanie polegało na trzykrotnym policzeniu ptaków w okresie lęgowym, na transektach (stałych pasach) położonych w ekosystemach nieleśnych. Wyznaczono do tego celu 50 transektów. Ta metoda pozwala uchwycić trendy w liczebnościach ptaków lęgowych oraz porównanie ich z analogicznymi zmianami zachodzącymi w skali całego kraju, a nawet Europy. Wyniki zostały przeanalizowane pod kątem korelacji pomiędzy liczebnością poszczególnych gatunków ptaków, a cechami środowiska oraz oceną efektów wykonywanych zabiegów ochronnych.

 

 

Budowa sztucznej platformy gniazdowej dla bociana czarnego w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy)
 

W Biebrzańskim Parku Narodowym gniazdują zaledwie 3 pary bociana czarnego. To niewiele zwłaszcza, że jego liczebność spada w całej wschodniej Polsce. Dlatego zapewnienie dogodnych warunków do gniazdowania każdej parze lęgowej jest niezwykle cenne. 
Jedno z gniazd bociana czarnego umieszczone na platformie gniazdowej uległo z biegiem lat zniszczeniu, dlatego niezbędne były prace naprawcze. Budowa nowej, sztucznej platformy dla pary bocianów czarnych, na którym powstało nowe gniazdo, umożliwi tym rzadkim ptakom bezpieczne odchowanie piskląt.
 

 

 

 

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 

 

W XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku udział wzięło 66 uczestników z 23 szkół podstawowych województwa podlaskiego. Konkurs miał na celu poszerzenie wiadomości o przyrodzie, historii i dziedzictwie kulturowym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące biebrzańskiej przyrody, historii i kultury. Rozpoznawali miejsca na mapie Parku, a także głosy ptaków, żywe okazy ulistnionych pędów drzew i krzewów oraz przedstawione na zdjęciach obiekty, rośliny i zwierzęta żyjące nad Biebrzą.  Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu, w tym laureatów i wyróżnionych, a także dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, o łącznej wartości ponad 10 tys. zł ufundowała Fundacja PGE. Konkurs prowadzony jest od 1996 roku.

 

 

Konkurs pn. „Dziki zakątek różnorodności biologicznej” 

 

Konkurs został opracowany z myślą o uczniach szkół podstawowych położonych w gminach biebrzańskich. Zdaniem uczestników konkursu było wyznaczenie w swoim ogrodzie dzikiej enklawy, przyjaznej przyrodzie. Działanie to miało na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby ochrony przyrody, zwiększyć wiedzę na temat znaczenia bioróżnorodności biologicznej i unaocznić zmiany zachodzące w środowisku naturalnym. 


Nagrody w postaci upominków rzeczowych ufundowane przez Fundację PGE otrzymali autorzy najciekawszych relacji, notatek, zdjęć i filmów ze swojego dzikiego zakątka ogrodu tętniącego życiem. 
 

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

 

Kluczowym zadaniem realizowanym przez PGE na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2021 roku było wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Parku w Bodzentynie. Nasz udział polegał na finansowym i merytorycznym wsparciu w procesie projektowania, dostawy, montażu i rozruchu instalacji fotowoltaicznej będącej kluczowym elementem składowym całego projektu. Darowiznę na realizację tego przedsięwzięcia przekazała Fundacja PGE. 

 

 

W 2022 roku PGE rozpoczęła współpracę ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym przy projektach edukacyjno-kulturowych. Przez całe wakacje na turystów odwiedzających Park czekał konkurs „Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym”. Zadaniem konkursowym było stworzenie fotostory z rodzinnych wycieczek po Parku, uwzględniających dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze tego terenu. W konkursie wzięły udział rodziny z całej polski, a najlepsze prace zostały nagrodzone sprzętem turystycznym i sportowym ufundowanym przez Fundację PGE. 

 

 

Na początku września 2022 r. trzydziestu pasjonatów fotografii wzięło udział w plenerze fotograficznym „Energia zaklęta w przyrodzie - odkryj ją w Świętokrzyskim Parku Narodowym”. Uczestnikami byli zarówno profesjonalni jak i początkujący fotografowie, a grupę wsparło kilku pracowników Grupy PGE. Efektem czterodniowego pleneru fotograficznego jest zbiór pięknych zdjęć flory i fauny parku, który posłużył do zbudowania bazy fotografii wykorzystywanej w celach edukacyjno-informacyjnych. Najpiękniejsze zdjęcia zostały także zaprezentowane w formie wystawy stacjonarnej, którą można oglądać w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. 

 

 

 


W listopadzie 2022 r. Świętokrzyski Park Narodowy ogłosił konkurs „Dodajemy energii ptakom na zimę” skierowany do uczniów szkół podstawowych. Ideą projektu była edukacja uczniów ze szkół podstawowych w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się ptaki w sezonie zimowym.


Uczestnicy otrzymali karmniki, zapas karmy, atlasy ptaków oraz dzienniki monitoringu ptaków do wypełnienia. Wzięli także udział w prelekcji prowadzonej przez ornitologa na temat prawidłowego umiejscowienia karmików, zasad żywienia ptaków, najlepszych pór do obserwacji oraz cech charakterystycznych wybranych gatunków. Zadaniem uczestników było aktywnie prowadzić dzienniki obserwacji ptaków przez całą zimę. Podsumowanie konkursu odbyło się w marcu 2023 r. 
 

 

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

 

Z Roztoczańskim Parkiem Narodowym PGE współpracuje w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych Roztocza. Projekt realizowany w 2021 roku ze środków przekazanych przez Fundację PGE składał się z dwóch zadań: projektu badawczo-ochronnego zatytułowanego „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz rewitalizacji ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance.

 

 

Głównym celem projektu badawczo-ochronnego było poznanie aktualnego stanu populacji bociana białego i czarnego oraz potrzeb ochrony tych ptaków i ich siedlisk występujących w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie. Projekt miał też na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza i potrzebę ich ochrony. W ramach planowanych działań wykonana została inwentaryzacja wszystkich gniazd bociana białego w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego z podaniem koordynatów gniazda, jego umiejscowienia, stanu oraz potrzeb ochrony. Zrealizowane prace zostały udokumentowane materiałem fotograficznym, obrazującym wszystkie interesujące aspekty wykonywanych prac (fotografie ptaków, gniazd, siedlisk, zagrożeń). Podobne działania, rozszerzone o poszukiwania nowych gniazd, wykonane zostały w stosunku do bociana czarnego gniazdującego w granicach Parku.  W odniesieniu do bociana białego, kontrolami objęte zostały, leżące w granicach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszary gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Tereszpol, Zamość i Zwierzyniec.

 

 

Dofinansowana przez Fundację PGE ścieżka dendrologiczna to wytyczone oraz oznakowane alejki na powierzchni ok. 3,2 ha. Na ścieżce zgromadzono ok. 65 gatunków drzew i krzewów leśnych i ozdobnych pozostałych po dawnych szkółkach, prowadzonych w latach 1897-1926 przez leśników Ordynacji Zamoyskiej. Pośród rodzimych gatunków prezentowane są również gatunki egzotyczne, pochodzące m.in. z Ameryki Północnej i Azji. Wszystkie gatunki opisane są na pulpitach z dedykowanymi planszami, zawierającymi ryciny, cechy gatunkowe oraz miejsca występowania poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów. Cała ścieżka ma długość około 1 km, a czas jej przejścia zajmuje 30 minut.

 

 

2022 przyniósł zdecydowane poszerzenie obszarów współpracy pomiędzy PGE a Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Wzorem ubiegłego roku, park zrealizował projekt badawczy, tym razem skupiony na innym gatunku występującym na tym obszarze chronionym - na sowach. 


Badanie „Sowy Roztoczańskich lasów, rozłogów i wsi” było realizowane od wiosny do połowy maja 2022 roku, a jego wnioski zostały przedstawione w wydawnictwie edukacyjnym. Prace terenowe skupiały się na pozyskaniu informacji na temat stanu zachowania rzadkich gatunków sów bytujących w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz sów krajobrazu rolniczego. Na obszarze badawczym zostały złożone transekty (stałe pasy), na których były prowadzone badania w oparciu o metodologię GIOŚ. Do prac włączyli się wolontariusze PGE, którzy po przeszkoleniu przystąpili do liczenia sów na transektach. Wolontariusze przez kilka godzin, po ciemku liczyli sowy i rejestrowali wyniki. Liczenie odbywało się w miejscach niedostępnych dla turystów. Było prowadzone w szczególnych warunkach – w nocy i zupełnej ciszy.
 

 

 

Również w 2022 roku gruntownej modernizacji została poddana Ścieżka na Piaseczną Górę w Roztoczańskim Parku Narodowym. Doposażono ją w dedykowany pakiet plansz edukacyjnych osadzonych na drewnianych pulpitach. Plansze opisują sąsiadujące ze ścieżką ekosystemy leśne i nieleśne oraz zachodzące w nich procesy przyrodnicze, podkreślając przy tym wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe ścieżki. Punkt widokowy na Piasecznej Górze także został doposażony w pulpit z panoramą widokową opisującą widoczne w krajobrazie charakterystyczne punkty orientacyjne. Na szczycie Góry ustawiono miejsce odpoczynku - drewniany stół z ławami oraz drewnianą stację do selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki modernizacji ścieżka stała się doskonałym terenowym narzędziem dydaktycznym umożliwiając zwiedzającym samodzielne pogłębianie wiedzy o Roztoczańskim PN i jego niepowtarzalnych walorach przyrodniczo krajobrazowych.


PGE wsparła również obchody 40-lecia hodowli konika polskiego w RPN.  W 2022 roku park wydał album „Konik Polski – dzikość z natury”, w którym została zawarta charakterystyka gatunku oraz zdjęcia wykonane przez pracownika Roztoczańskiego Parku Narodowego. 
 

 

KAMPINOSKI PARK NARODOWY


Współpraca z Kampinoskim Parkiem Narodowym rozpoczęła się w 2021 roku. Pierwszy projekt na rzecz Parku zrealizowali wolontariusze PGE, którzy uporządkowali teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w miejscowości Granica. Ich praca dotyczyła m.in. konserwacji ławek, ogrodzenia i tablic informacyjnych oraz zadań porządkowych jak koszenie trawy czy grabienie liści. 
 

 

W 2022 roku współpraca z parkiem znacząco nabrała tempa. Fundacja PGE kontynuowała projekt wolontariatu pracowniczego, wykonując prace naprawcze, konserwatorskie i porządkowe w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym. Dodatkowo, dzięki wsparciu PGE, Kampinoski Park Narodowy zakupił dziesięć fotopułapek, które rejestrują nagrania video i fotografie zwierząt kopytnych i drapieżników w dzikich, niedostępnych dla turystów zakątkach puszczy. Zakup pozwolił m.in. oszacować liczebność wybranych gatunków ssaków oraz ich strukturę wiekowo-płciową, a także ich kondycję. Wybrane nagrania są na bieżąco udostępniane na portalach społecznościowych parku oraz Grupy PGE. 

 

Z pomocą PGE, Kampinoski PN realizuje cykl filmów popularyzujących przyrodę Puszczy. Materiały video będą przedstawiać ogólną charakterystykę parku, wyróżniające Kampinos na tle innych obszarów chronionych zbiorowiska roślinne oraz typowe gatunki zwierząt występujące na jego terenie. Ważnym tematem poruszanym w materiałach będzie również kluczowa rola Kampinoskiego Parku Narodowego dla systemu ochrony przyrody w kontekście Europy, Polski oraz Mazowsza. Zidentyfikowane zostaną  najważniejsze zagrożenia dla przyrody parku, na podstawie których możliwe będzie opracowania zadań z zakresu ochrony zagrożonych gatunków. 


Wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym, po kilkuletniej przerwie, w 30. rocznicę jego powstania wznowione zostało wydawanie kwartalnika przyrodniczego „Puszcza Kampinoska”. W czasopiśmie pojawiają się artykuły popularnonaukowe dotyczące ochrony gatunków zwierząt i roślin występujących na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jak również informacje dotyczące projektów realizowanych przez park. 
 

 

 

 

Z pomocą PGE, Kampinoski PN realizuje cykl filmów popularyzujących przyrodę Puszczy. Materiały video będą przedstawiać ogólną charakterystykę parku, wyróżniające Kampinos na tle innych obszarów chronionych zbiorowiska roślinne oraz typowe gatunki zwierząt występujące na jego terenie. Ważnym tematem poruszanym w materiałach będzie również kluczowa rola Kampinoskiego Parku Narodowego dla systemu ochrony przyrody w kontekście Europy, Polski oraz Mazowsza. Zidentyfikowane zostaną  najważniejsze zagrożenia dla przyrody parku, na podstawie których możliwe będzie opracowania zadań z zakresu ochrony zagrożonych gatunków. 
Wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym, po kilkuletniej przerwie, w 30. rocznicę jego powstania wznowione zostało wydawanie kwartalnika przyrodniczego „Puszcza Kampinoska”. W czasopiśmie pojawiają się artykuły popularnonaukowe dotyczące ochrony gatunków zwierząt i roślin występujących na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jak również informacje dotyczące projektów realizowanych przez park. 

 

WIGIERSKI PARK NARODOWY

 

 

 

W Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego wyświetlono łącznie sześć filmów o tematyce przyrodniczej. W ślad za tym, zaproponowano odwiedzającym park cykl pt. „Gawędy o przyrodzie”, w którym dziewięciu przyrodników opowiadało o zwierzętach, pszczołach (nie tylko miodnych), ptakach i przyrodniczych ciekawostkach. Na najmłodszych pasjonatów przygody czekała „Letnia Akademia Przyrody”. Jej uczestnicy wzięli udział w warsztatach popularyzujących wiedzę środowiskową. Poznali tajniki lasu i wigierskich jezior. W sierpniu podczas obchodów Wielkiego Dnia Pszczół, odbyły się plenerowe warsztaty, podczas których uczestnicy zbudowali czterdzieści ekologicznych domków dla dziko żyjących owadów zapylających.

 

 


We wrześniu Wigierski Park zaprosił na „Rykowisko nad Wigrami”. Po części wykładowej, uczestnicy wybrali się na wycieczkę by nasłuchiwać ryczących jeleni. Na spotkaniu pt. „Poranek dzięcioła” spotkać można było nie tylko dzięcioły. Uczestnicy podglądali szpaki, kosy i droździki, grubodzioby, sójki, zięby, sikory i kapturki. Dodatkowo, na jeziorze Czarnym udało się zaobserwować tokujące gągoły czyli kaczki, które lęgną się w dziuplach wykutych przez dzięcioły czarne. Wśród szeregu zajęć edukacyjnych i ekologicznych znalazły się również propozycje dla seniorów, które przy okazji obcowania z przyrodą oferowały zajęcia sportowe i rekreacyjne. Projekt dziesięciu spotkań „Odetchnij lasem” cieszył się tak dużą popularnością, że zorganizowano dodatkowe dwa spotkania dla seniorów.
 

 

 

 

W październiku 2022 roku w Muzeum Wigier została otwarta wystawa pt.: "Geologia i krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego". Wystawa ukazuje geologię parku oraz wpływ lodowca na kształtowanie się krajobrazu Wigierskiego Parku Narodowego. Składają się na nią, obok tradycyjnych plansz, interaktywna prezentacja, która po uruchomieniu na specjalnie przygotowanej plastycznej makiecie pokazuje zmienność form pokrycia terenu w czasie oraz wpływ przemieszczającego się lodowca na ukształtowanie dzisiejszego obszaru Parku. 


Wigierski park Narodowy, we współpracy z PGE, przeprowadził również projekt badawczy pn. "Badanie możliwości wykorzystania zespołu dzięciołów do oceny różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych w Wigierskim Parku Narodowym". Celem badań jest ocena wpływu zespołu dzięciołów w Wigierskim Parku Narodowym na występowanie innych gatunków leśnych, a także weryfikacja, czy w lasach objętych ochroną ścisłą i ochroną czynną Parku zespoły dzięciołów różnią się między sobą poszczególnymi parametrami. W wyniku badań potwierdzono, że w sezonie lęgowym w 2022 r. w Wigierskim Parku Narodowym stwierdzono obecność 8 gatunków dzięciołów. Wykuwały one dziuple w 6 gatunkach drzew - była to przede wszystkim sosna (najliczniejsza u dzięcioła czarnego), dąb (najliczniejszy u dzięcioła średniego), olcha (najliczniejsza u pozostałych gatunków) oraz osika, brzoza i wierzba. Monitoring prowadzony za pomocą fotopułapek wykazał, że w dziuplach dzięcioła czarnego przystąpiły do rozrodu: 1 gatunek ssaka, 5 gatunków ptaków oraz 1 gatunek owada. W dziuplach dzięcioła dużego gniazdował dzięcioł duży i szpak. Łącznie skontrolowano 50 dziupli dzięcioła czarnego, w których gniazdowało 6 gatunków ptaków i 1 ssaka oraz 40 dziupli dzięcioła dużego, w których odbywały lęgi 7 gatunków ptaków. Nagrania z fotopułapek udokumentowały, że dziuple były odwiedzane przez 4 gatunki ssaków i 18 gatunków ptaków. Ważnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania jest fakt, że zespół dzięciołów w Wigierskim Parku Narodowym wpływa na obecność bogatego zgrupowania ptaków i ssaków, korzystających z ich dziupli. Liczna jest także grupa drapieżników niszczących lęgi dziuplaków.
 

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY


W 2022 roku nawiązaliśmy współpracę ze Słowińskim Parkiem Narodowym na polu naukowym i edukacyjnym. 
 

Kluczowym projektem realizowanym przez Park we współpracy z PGE była trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”, która odbyła się we wrześniu. Umożliwiła ona spotkanie pracowników Polskich Parków Narodowych z przedstawicielami Indiana Dunes National Park i Kornati National Park ze Stanów Zjednoczonych, a także przedstawicielami Sieci Biosfera dla Bałtyku, Rezerwatu Biosfery Delta Dunaju, Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii w Helu, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Straży Rybackiej, mediów i innych. Najważniejszym wnioskiem z dyskusji prowadzonych w trakcie konferencji było to, że zmiany klimatyczne będą odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego. Powodują one zmiany zasięgów rodzimych gatunków i sprzyjają ekspansji gatunków inwazyjnych. Istnieje wiele metod i sposobów adaptacji do zmian klimatu (np.: deregulacja rzek, tworzenie zastawek na odwadnianych mokradłach), które przy sprzyjających warunkach mogą zmniejszyć skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Kluczowa jest edukacja przyrodnicza, podnoszenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej wśród społeczeństwa, a także udoskonalanie i skuteczne egzekwowanie prawa w zakresie ochrony przyrody.

 

 

 

W ramach współpracy PGE ze Słowińskim Parkiem Narodowym w szkołach podstawowych położonych na terenie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna pt. „Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi powierzchniami”. W projekcie wzięły udział szkoły z otuliny parku, w których na oknach zostały zamieszczone naklejki odstraszające ptaki minimalizując tym samym ewentualność kolizji. 


Ponadto, wspólne działania objęły także ogólnopolski konkurs dla uczniów placówek plastycznych i graficznych na przygotowanie projektu logo Słowińskiego Rezerwatu Biosfery z okazji 55-lecia powołania Słowińskiego Parku Narodowego oraz 45. rocznicy wpisania Parku na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO. Rezerwat biosfery to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne walory przyrodnicze. W przypadku Słowińskiego Parku Narodowego, rezerwat chroni wyjątkowe na skalę europejską ruchome wydmy nad Bałtykiem oraz duże płytkie jeziora przybrzeżne, powstałe wskutek odcięcia zatok od morza – jezioro Łebsko i jezioro Gardno. Konkurs na opracowanie znaku graficznego Słowińskiego Rezerwatu Biosfery został rozstrzygnięty w styczniu 2023 r.