Meta Pixel script image

Najczęściej zadawane pytania

Opłatę OZE wprowadzono w ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2015 r. Jest to stawka zmienna dystrybucyjna, która po raz pierwszy pojawiła się na fakturach od 1 lipca 2016 r.

Opłata OZE jest związana ze wspieraniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Wpływy z jej pobierania są przekazywane do Zarządcy Rozliczeń S.A. w celu:

 • inwestycji w rozwój odnawialnych źródeł energii,
 • pokrycia kosztów powstałych z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemach:  aukcyjnym oraz taryfy gwarantowanej, a także dopłat do ceny rynkowej.

Wysokość stawki opłaty OZE określa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na każdy rok i publikuje na stronie www.ure.gov.pl

Jest to Odbiorca końcowy/Klient, który:

 • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji,
 • jeśli jest Odbiorcą innym niż gospodarstwo domowe, to wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przeważającej części tej działalności gospodarczej,
 • posiada mikroźródło o mocy nie przekraczającej 50 kW.

Jeśli jesteś prosumentem i chcesz dowiedzieć się więcej na temat odnawialnych źródeł energii -  kliknij tutaj

Operator Pomiarów może przekazać w danych pomiarowych doliczenia i straty.

Wartość wskazana jako straty to ilość energii, która została pobrana z sieci, ale została rozproszona (stracona) w transformatorach lub liniach zasilających, zanim dotarła do licznika.

Wartość wskazana jako doliczenia to ilość energii pobranej z sieci, która nie została zmierzona przez licznika z różnych powodów, np. awaria licznika, czasowe ominięcie licznika. W takich przypadkach, całkowita ilość energii pobranej jest sumą ilości energii wynikającej z różnicy wskazań licznika (bieżącego i poprzedniego) oraz ilości wskazane jako straty i doliczenia.

Z czego wynika nowa opłata mocowa na mojej fakturze i dlaczego ją naliczono?

Odbiorcy energii elektrycznej są obciążani opłatą mocową na podstawie przepisów  ustawy o rynku mocy. Ustawa została uchwalona 8 grudnia 2017 r. i weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Obowiązek pobierania opłaty mocowej został wyznaczony na okres od 1 stycznia 2021 r. Fundusze zebrane z tej opłaty będą wykorzystywane na budowę nowych i modernizację już istniejących elektrowni, w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

W zależności od rodzaju odbiorcy, opłata mocowa jest naliczana wg. dwóch różnych sposobów:

 • Odbiorcy pobierający energię w  gospodarstwach domowych oraz odbiorcy w grupach taryfowych C o mocy umownej do 16 kW obciążani są  stałą opłatą za każdy miesiąc. Wysokości stawek miesięcznych są zróżnicowane w zależności od przedziału rocznego zużycia energii przez odbiorcę. W w/w ustawie wskazano następujące przedziały zużycia rocznego:
 • do 500 kWh
 • od 500 kWh do 1200 kWh
 • od 1200 do 2800 kWh
 • powyżej 2800 kWh

Poprzez roczne zużycie energii należy rozumieć zużycie w okresie 365 dni poprzedzających dzień końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Stawki opłat dla poszczególnych przedziałów zużycia są ustalane urzędowo (przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) odrębnie na każdy rok kalendarzowy i są publikowane na stronie www.ure.gov.pl 

Przykład: Odbiorca zużył w ciągu roku 2250 kWh. To zużycie mieści się w przedziale od 1200 do 2800, tak więc odbiorca będzie miał naliczaną opłatę mocową zgodnie ze stawkami określonymi przez Prezesa URE na dany rok kalendarzowy.

 • Pozostali odbiorcy, w tym również odbiorcy rozliczani w grupach taryfowych G o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, obciążani są opłatą mocową za każdą kilowatogodzinę energii pobranej w  wybranych godzinach doby. Godziny te są również określane przez Prezesa URE.

Co to są godziny przypadające na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie?

Są to wybrane godziny w trakcie doby, w których następuje największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Dlaczego naliczono mi opłatę mocową od ilości energii elektrycznej. a nie jako opłatę stałą? (Odbiorca C o mocy umownej powyżej 16 kW)

Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, opłatą mocową naliczaną od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby są obciążani odbiorcy inni niż pobierający energię w gospodarstwie domowym oraz rozliczani w grupach taryfowych C o mocy umownej do 16 kW, a także rozliczani w grupach taryfowych G o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV  Grupa taryfowa C o mocy umownej powyżej 16 kW, zgodnie z obwiązującymi przepisami, powinna mieć zatem opłatę mocową naliczaną od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby. 

Dlaczego zastosowano mi taką stawkę do opłaty mocowej? (odbiorca G)

Stawka (miesięczna) opłaty mocowej zależy od przedziału zużycia, któremu odpowiada ilość energii, którą odbiorca pobrał w ciągu roku. Państwa roczne zużycie wynosi … kWh. Ta liczba należy do przedziału zużycia …. Tak więc do rozliczenia zastosowano stawkę …    

Dlaczego na fakturze nie ma progu zużycia do stawki opłaty mocowej?  (odbiorca G)

Wskazywanie na fakturze przedziału zużycia, do którego przypisano roczne zużycie energii przez odbiorcę, nie jest obowiązkowe. Wiedzę o przedziale zużycia można wywnioskować na podstawie zastosowanej stawki opłat. W tej sytuacji, aby nie dodawać nadmiarowych informacji – zrezygnowano z prezentowania opisu nazwy tego przedziału

Dlaczego od takiej ilości energii elektrycznej naliczono mi opłatę mocową? (odbiorca C o mocy umownej powyżej 16 kW z wymienionym licznikiem)

Ilość energii elektrycznej od której należy naliczyć opłatę mocową została wyznaczona przez Operatora Pomiarów (PGE Dystrybucja S.A.). Wielkość ta wynika z danych pomiarowych zarejestrowanych przez licznik w postaci ilości energii pobranej w każdej godzinie okresu rozliczeniowego.  Operator Pomiarów w swoim systemie informatycznym posumował zużycia z wybranych godzin okresu rozliczeniowego i tę sumę przekazał jako ilość energii do opłaty mocowej. Wielkości tej nie można wprost odczytać z ekranu licznika, nie można jej więc skonfrontować z danymi, które odbiorca może pozyskać we własnym zakresie.

Dlaczego od takiej ilości energii elektrycznej naliczono mi opłatę mocową? (odbiorca C o mocy umownej powyżej 16 kW ze starym licznikiem)

Ilość energii elektrycznej od której należy naliczyć opłatę mocową została wyznaczona przez Operatora Pomiarów (PGE Dystrybucja S.A.). W związku z tym, że licznik nie rejestruje zużycia energii odrębnie dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, Operator Pomiarów wyznaczył te wartości w oparciu o sumaryczną ilość energii, pobranej w całym okresie rozliczeniowym, oraz tzw. „profil standardowy” dla grupy taryfowej w której jesteście Państwo rozliczani. „Profil standardowy” to tabela zawierająca współczynniki dla każdej godziny roku. Współczynnik dla danej godziny określa jaką część energii pobranej w całym okresie rozliczeniowym należy przypisać do danej godziny. Profile standardowe weryfikuje i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Po wyznaczeniu ilości energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, Operator Pomiarów, w swoim systemie informatycznym, posumował zużycia z wybranych godzin okresu rozliczeniowego i tę sumę przekazał jako ilość energii do opłaty mocowej.

Dlaczego zastosowano mi opłatę stałą mocową? Nie jestem gospodarstwem domowym (odbiorca G)

Zastosowanie mechanizmu wyliczania opłaty mocowej w oparciu o stawkę miesięczną do rozliczeń z wszystkimi odbiorcami z grupą taryfową G wynika z dotychczasowej praktyki kwalifikowania wszystkich odbiorców tej grupy taryfowej jako odbiorców w gospodarstwach domowych. Wobec tego, taki sposób rozliczeń opłaty mocowej będzie zastosowany również dla odbiorców z tą grupą taryfową, pobierających energię na inne cele (np.: oświetlenie w budynkach mieszkalnych, garaże, lokale o charakterze zbiorowego mieszkania).

Dlaczego naliczono mi opłatę mocową od ilości energii elektrycznej/stałą i nie wykonano bilansowania? (Prosument).

W przypadku prosumentów rozliczanych w grupach taryfowych Gx, opłata mocowa wyliczana jest jako stała opłata miesięczna. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, prosument nie jest zwolniony z ponoszenia opłat stałych.

U prosumentów rozliczanych w pozostałych grupach taryfowych, opłata mocowa wyliczana jest od ilości energii pobranej w wybranych godzinach doby. Co prawda, zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, od energii pobranej i rozliczonej z energią wprowadzoną do sieci (zbilansowanej) prosument nie uiszcza opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej, ale opłata mocowa nie jest opłatą za usługę dystrybucji tylko płatnością wynikającą z obowiązków formalno-prawnych (parapodatkiem). Nie podlega więc zwolnieniu wskazanemu w ustawie.

W jaki sposób można zmienić sprzedawcę energii na PGE?

Wystarczy podpisać z PGE Obrót SA Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy. Wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy energii zostaną zrealizowane przez PGE Obrót SA. W ramach pełnomocnictwa zostanie rozwiązana dotychczasowa Umowę na sprzedaż i dostarczanie energii oraz nastąpi zawarcie Umowy z lokalnym operatorem Systemu Dystrybucyjnego na dostarczanie energii do gospodarstwa domowego lub firmy.

Czy w przypadku zmiany sprzedawcy energii muszę zmienić licznik?

W większości przypadków, przy zmianie sprzedawcy energii nie trzeba zmieniać licznika. Licznik poboru energii (układ kontrolno-pomiarowy) pozostaje ten sam, ponieważ jest własnością lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wyjątek stanowią Odbiorcy przemysłowi rozliczani w grupach taryfowych A i B - w tym przypadku układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i to on musi zadbać o jego wymianę.

Czy w trakcie zmiany sprzedawcy energii pozostanę bez prądu?

Nie. Dotychczasowy sprzedawca energii będzie zapewniał prąd do momentu wejścia w życie umowy z PGE.

Czy w celu zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej muszę samodzielnie rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej?

W celu ułatwienia procesu zmiany sprzedawcy Klient może upoważnić PGE do reprezentowania go w stosunku do obecnego dostawcy podpisując stosowne pełnomocnictwo. Dzięki temu, wszelkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy zostaną przeprowadzone przez PGE Obrót SA

Czy zmiana sprzedawcy energii jest całkowicie bezpłatna?

Tak. Zmiana sprzedawcy energii jest całkowicie bezpłatna.

Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy energii?

Termin zmiany sprzedawcy jest ustawowo regulowany i wynosi 21 dni, niezależnie od tego czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy. Należy jednak pamiętać, iż czas ten będzie również wynikał z terminów wypowiedzenia umowy poprzedniemu sprzedawcy, który może wynosić nawet 3 miesiące.

Znajomy zmienił dostawcę energii elektrycznej i otrzymuje teraz dwie faktury. Dlaczego?

Klienci PGE Obrót SA na tzw. rynku historycznym (Klienci z obszaru objętym siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja SA) mają zapewnione udogodnienie w postaci usługi kompleksowej, czyli otrzymują tylko jedną fakturę: za zużytą energię elektryczną oraz za usługę dystrybucyjną, czyli "transport" energii. Ci Klienci, którzy zmieniają Sprzedawcę, otrzymują dwie faktury: osobno za zużytą energię, osobno za dystrybucję. Należy nadmienić, że obecnie część Sprzedawców świadczy również usługę kompleksową dla Klientów w gospodarstwach domowych poza swoim tzw. rynkiem historycznym – jest to usługa uzależniona od podpisanej umowy między Sprzedawcą, a lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient w gospodarstwie domowym zmieniający Sprzedawcę będzie otrzymywał nadal 1 fakturę.

Zmiana miejsca licznika 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za przebudowę przyłącza energetycznego wraz z wyniesieniem układu pomiarowego dokonywana jest na wniosek podmiotu przyłączonego do sieci czyli Klienta. W związku z tym to Klient ponosi koszty związane ze zmianą miejsca.

Wymiana licznika

Wymiana urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego nazywanego licznikiem może nastąpić po upływie okresu jego legalności. Musi być on sprawdzony i dopuszczony do dalszej eksploatacji tzw. legalizacja wtórna lub wymieniony na nowy. Wymiana licznika następuje również w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu.

Moc przyłączeniowa

Jest to największa moc czynna wyrażona w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Jest to suma mocy wszystkich urządzeń (odbiorników elektrycznych), które klient może włączyć do sieci w jednym czasie. Taką moc Klient może zadeklarować na podstawie analizy urządzeń jakie posiada w swoim domu. Dla mocy przyłączeniowej dobierane jest odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe.

 Przykładowe urządzenia i ich moce znamionowe (1000W = 1kW)

 

kuchenka elektryczna

7000÷10000 W

żelazko

800÷1400 W

piekarnik

2000÷5000 W

maszyna do szycia

100 W

kuchenka mikrofalowa

800÷2000 W

ekspres do kawy

850 W

telewizor

100÷150 W

czajnik bezprzewodowy

2500 W

odkurzacz

500÷1000 W

czajnik ceramiczny

1000 W

radio

25 W

suszarka do włosów

1000 W

toster

1100 W

bojler elektryczny

1300÷5000 W

lodówka mała

150 W

przepływowy podgrzewacz wody

3000÷24000 W

lodówka duża

200 W

komputer

100 W

zamrażarka

350 W

zmywarka do naczyń

1200 W

Przyłącze energetyczne 

Jest to element domowej instalacji elektrycznej służącej do połączenia instalacji odbiorczej z siecią energetyczną dostawcy energii elektrycznej. Przyłącze energetyczne może być kablowe lub napowietrzne . Przyłącze rozpoczyna się w miejscu przyłączenia i kończy bezpiecznikami w skrzynce (szafce) przyłączowej.

Stan licznika (odczyt) 

Stan licznika u Klientów odczytywany jest przez pracowników Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w przypadku punktów poboru energii na tzw. rynku historycznym są to pracownicy PGE Dystrybucja S.A.). Stan licznika można również zgłosić na PGE Contact Center  422 222 222 (maksymalnie dwa razy pod rząd) oraz w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGE eBOK (www.ebok.gkpge.pl)

Przykładowe moce przyłączeniowe dla odbiorców z grupy taryfowej G 

Mieszkanie - licznik prądu 1-fazowy - moc do 5 kW.

Dom lub mieszkanie - licznik 3-fazowy - moc od 12 kW.

Dom jednorodzinny lub mieszkanie o powierzchni użytkowej około 200 m2 wyposażone w elektryczne ogrzewanie akumulacyjne, kuchnia elektryczna, bojler lub przepływowy podgrzewacz wody - licznik 3-fazowy – moc od 25 kW

Czy istnieje możliwość wykonania przez energetyków z Rejonu Energetycznego drobnych usług na zlecenie?

W przypadku PGE: Tak, energetycy świadczą określone usługi na zlecenie Odbiorców, którzy są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej PGE. Pełna lista wykonywanych czynności wraz z aktualnym cennikiem znajduje się na stronie PGE Dystrybucja S.A. Aby skorzystać z tej możliwości, należy ściągnąć plik z cennikiem, wydrukować i wypełnić załączony wniosek, a następnie złożyć go w najbliższym Rejonie Energetycznym.

Mój licznik chyba nie działa prawidłowo. Czy można sprawdzić poprawność jego odczytów?

Jeżeli wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego budzą podejrzenia jego nieprawidłowej pracy (np. tarcza licznika obraca się pomimo wyłączenia zabezpieczeń przeciwzwarciowych, obraca się tylko część kółek z cyframi) Odbiorca ma prawo zgłosić do Biura Obsługi Klienta żądanie wykonanie jego kontroli. W przypadku stwierdzenie niesprawności układ pomiarowo-rozliczeniowy zostanie wymieniony. Odbiorca może również zażądać badania laboratoryjnego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Gdy wykaże ono nieprawidłowe pomiary, układ zostanie wymieniony. W przypadku stwierdzenia prawidłowych odczytów Odbiorca zobowiązany jest ponieść koszt badania, określony w „Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A" lub taryfie innego dystrybutora energii, na którego terenie znajduje się punkt poboru energii.

Jakie są możliwości rozwiązania problemu związanego zaległymi opłatami za energię elektryczną?

Jeśli odbiorca nie zalega notorycznie z opłatami, a w danej chwili znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta, gdzie może ubiegać się o zgodę na zawarcie ugody. Odbiorca energii elektrycznej mający przejściowe problemy finansowe może także zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej (MOPS; GOPS). Jeśli spełnia odpowiednie kryteria, ośrodek pomocy społecznej przyznaje mu zasiłek celowy, dzięki któremu może uregulować należności za energię elektryczną. O fakcie oraz terminie przyznania takiej zapomogi ośrodek pomocy społecznej informuje PGE Obrót SA. Taka informacja jest dla nas podstawą, aby wstrzymać działania windykacyjne (odcięcie dopływu energii elektrycznej) do czasu uregulowania zaległych należności.

Często pojawia się wątpliwość przy okazji płatności faktur, która sprowadza się do pytania: czy przy ocenie terminowości wpłaty ważna jest np. data stempla pocztowego?

Liczy się data, kiedy na konto sprzedawcy energii wpłynie należność, a nie data nadania – na przykład – przekazu pieniężnego na poczcie lub data wpłaty dokonanej w jakiejś agencji finansowej. Warto korzystać zatem z form płatności, które gwarantują szybkie przelanie pieniędzy. Zachęcamy do korzystania z form płatności typu: przelew internetowy lub polecenie zapłaty oraz stałe zlecenie z konta osobistego w banku. Zapraszamy także do korzystania z usług naszych Biur Obsługi Klienta.

Bywa, że z przyczyn losowych odbiorca energii elektrycznej ma problemy finansowe i zalega z płatnościami. Czy takie problemy są brane pod uwagę, czy raczej nie są uwzględniane i grozi mu odcięcie dopływu energii elektrycznej?

Takie okoliczności są brane pod uwagę. Podkreślamy, że wstrzymywanie dostaw energii z powodu zadłużenia występuje wówczas, jeśli dłużnik nie wykazuje ze swojej strony żadnego zainteresowania w zakresie uregulowania zaległych opłat, czyli - nie korzysta z żadnych zaproponowanych przez PGE Obrót form ugody. Wstrzymanie dostaw energii następuje także w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz w przypadku, gdy instalacja elektryczna znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

 

 

Firmy i instytucje dysponujące finansami publicznymi (np. gminy, spółki Skarbu Państwa), zobowiązane się do działania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dlatego wybierają sprzedawcę energii elektrycznej w drodze przetargu. Inne firmy i instytucje również mogą organizować przetargi, ale nie jest to wymóg ustawowy. Sprzedawcę energii elektrycznej mogą wybierać wysyłając do niego zapytanie lub prowadząc z nim negocjacje. Również sam sprzedawca może zwrócić się z ofertą i przekonać firmę lub instytucję do swojej propozycji.

Czy klient może zrezygnować z faktur prognozowanych i płacić na bieżąco?

Tak. Istnieje możliwość zmiany okresu rozliczeniowego na krótszy. W cyklach rozliczeniowych jedno- i dwumiesięcznych nie stosujemy faktur prognozowanych. Rozliczenia te zawsze odbywają się na podstawie wskazań licznika. Taki sposób rozliczania wiąże się jednak z wyższymi stawkami opłaty abonamentowej. Jeśli klient zdecyduje się na taką formę rozliczenia, powinien zgłosić się do najbliższego Biura Obsługi Klienta, aby podpisać aneks do umowy.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy opracowywaniu faktury prognozowanej?

Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, dopuszczalne jest pobieranie opłat za energię elektryczną na podstawie prognozowanego zużycia energii. Prognozowane zużycie ustala się na podstawie zużytych kilowatogodzin w analogicznym okresie roku poprzedniego. W przypadku braku historii zużycia, prognozy wyliczane są w oparciu o deklarowane zużycie. Możliwość rozliczania klientów w oparciu o faktury prognozowane jest usankcjonowana rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy Prawo energetyczne – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Klient ma prawo zgłosić istotne zmiany w poborze energii elektrycznej – zmiany te przedsiębiorstwo energetyczne uwzględnia w prognozowaniu zużycia.