Meta Pixel script image

Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce i działamy nie tylko w zgodzie z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Działamy etycznie oraz odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.

Całokształt funkcjonowania, w tym kultura organizacyjna Grupy Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności.

Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność – to wartości, o które dbamy wspólnie. Kierując się nimi, dążymy razem do celu, jakim jest prowadzenie w zielonej zmianie.

 

Nasze wartości są wsparciem w realizacji strategii i wizji rozwoju Grupy PGE. Zasady postępowania – drogowskazem do realizacji tych celów.

grafika_21_04_2022_partnerstwo

Partnerstwo

to utożsamianie się pracowników z Grupą PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, jak również między pracownikami oraz  zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.

grafika_21_04_2022_rozwoj

Rozwój

to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

grafika_21_04_2022_odpowiedzialnosc

Odpowiedzialność

to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej organizacji, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

Podstawowe wartości etyczne i zasady Grupy PGE oraz standardy, których stosowania oczekujemy od pracowników, w tym kadry zarządzającej opisaliśmy w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej PGE.

Od swoich obecnych i przyszłych kontrahentów oczekujemy postaw i działań zgodnych z Kodeksem postępowania dla partnerów biznesowych spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Polityka antykorupcyjna stanowi rozwinięcie zasady z Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE „Nie tolerujemy korupcji oraz nieuczciwych zachowań” i powinna być rozumiana spójnie z Kodeksem oraz z przepisami antykorupcyjnymi powszechnie obowiązującego prawa.

Polityka różnorodności stanowi rozwinięcie zasad z Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE „Dbamy o przyjazne warunki pracy” i „Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę” oraz jest dokumentem wyznaczającym standardy w zakresie uwzględniania różnorodności w kreowaniu środowiska pracy.

Chcemy współpracować z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez nas wartości i zasad, ale także rozumieją je i same prowadzą swoją działalność zgodnie z prawem i w sposób etyczny.

compliance-foto-wiatrak2

Standardy i dobre praktyki w relacjach inwestorskich

Wiemy, jak duże znaczenie ma dobra i przejrzysta komunikacja z naszymi akcjonariuszami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Robimy to m.in. poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów. Stosujemy się także do Dobrych Praktyk 2021 Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości, napisz do nas:

OpiniaCompliance.pgesa@gkpge.pl 

W przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub wartości i zasad Grupy Kapitałowej PGE, można dokonać zgłoszenia w następujący sposób:

1.  wypełniając formularz online >>>TUTAJ<<<

2. wysyłając:

3. dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 340 12 02 czynny całodobowo, przez 7 dni w tygodniu; od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 dodatkowo można porozmawiać z pracownikiem komórki organizacyjnej właściwej ds. Compliance.

Zgłoszenie może być anonimowe. Opcjonalnie w formularzu mogą Państwo podać dane kontaktowe.

Informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych w związku z przesłanym zgłoszeniem można znaleźć tutaj >>>

Informujemy, że będziemy odpowiadać wyłącznie na wiadomości dotyczące działań godzących w zasady Kodeksu etyki GK PGE oraz stojących w sprzeczności z pojęciem uczciwego biznesu. Państwa zgłoszeniem niezwłocznie zajmie się uprawniony pracownik Dep. Compliance PGE SA.

Dane osobowe i inne przekazane informacje pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.