Zapraszamy do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z wymogami ww. aktów prawnych na stronie udostępnione zostały informacje jawne o działalności spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA m.in. władze, status prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z siedzibą w Warszawie,
00-496 Warszawa, ul. Mysia 2
Recepcja główna/Centrala:
tel.: (+48 22) 340 11 77

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
KRS: Nr 0000059307

Kapitał zakładowy: 19.165.048.497,25 zł
Kapitał wpłacony: 19.165.048.497,25 zł

REGON: 006227638
NIP: 526-025-05-41