Rada Nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka SA wybrała nowy Zarząd.

20.02.2008

Rada Nadzorcza powołała Zarząd PGE GiE SA, kończąc tym samym procedurę kwalifikacyjną.


Do Zarządu powołano Pana Henryka Majchrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Panów: Romana Formę (Wiceprezes ds. finansowych), Andrzeja Jeznacha (Wiceprezes ds. produkcji) oraz Adama Wołowicza (Wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi). Dominika Tuzinek – Szynkowska Rzecznik Prasowy      Notki biograficzne   HENRYK MAJCHRZAK – Prezes Zarządu PGE GiE SA Dr inż. Henryk Majchrzak (rocznik 1961), jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od początku kariery zawodowej tj. od 1986 r. pracuje w energetyce. Rozpoczynał jako obchodowy i dyżurny inżynier ruchu w Elektrowni Bełchatów. Od 1991 r. pracuje w Elektrowni Opole, najpierw na stanowisku kierownika wydziału ruchu bloków, a następnie głównego inżyniera eksploatacji. W 1998 roku został zastępcą dyrektora technicznego ds. eksploatacji. W październiku 2004 roku powierzono mu funkcję członka zarządu - dyrektora technicznego, zaś od 29 czerwca 2005 roku - jest prezesem zarządu - dyrektorem generalnym PGE Elektrowni Opole. W PGE Elektrowni Opole inicjował i nadzorował realizację różnych projektów oraz zadań m.in.: przystosowanie elektrowni do świadczenia regulacyjnych usług systemowych; praktyczne wdrożenie systemu do wyznaczania strat ruchowych bloków 360 MW; restrukturyzację wewnętrzną służb eksploatacji; przygotowanie elektrowni do funkcjonowania na rynku energii elektrycznej; przygotowanie elektrowni do pracy w warunkach awarii katastrofalnych; przygotowanie elektrowni do certyfikacji ISO 14001; przygotowanie elektrowni do wdrożenia systemu EMAS; przygotowanie elektrowni do produkcji energii odnawialnej w procesie współspalania; opracowanie strategii rozwoju PGE Elektrowni Opole. W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Analiza wpływu technologii uruchamiania i odstawiania bloków energetycznych elektrowni na straty energii i koszty rozruchowe”. W 2003 roku ukończył studia menedżerskie MBA - uzyskując tytuł magistra ekonomii - na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 2001 roku jest adiunktem w Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej. W roku 2005 został powołany w skład Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Od 2007 roku jest Członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN w Warszawie. Od 2007 roku jest członkiem zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.   ROMAN FORMA – Wiceprezes Zarządu PGE GiE SA ds. finansowych Wykształcenie: Roman Forma jest magistrem ekonomii. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (kierunek: ekonomika i organizacja przemysłu). W 2007 roku ukończył studia podyplomowe na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie „Praktyczne zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”. Jest członkiem rad nadzorczych spółek sektora energetycznego. Był uczestnikiem wielu kursów, szkoleń i seminarium w m.in. zakresie: podatków, analizy finansowej przedsiębiorstwa, instrumentów finansowych oraz oceny ich efektywności, zasad i metod wyceny przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji, strategii i technik zarządzania. Przebieg kariery zawodowej: Od początku kariery zawodowej tj. od 1995 r. pracuje w energetyce. Zaczynał jako samodzielny księgowy w KWB „Bełchatów, następnie jako specjalista ekonomiczny i zastępca kierownika Działu Księgowości Inwestycyjnej i Środków Trwałych. Od stycznia 1998 r. zatrudniony był na stanowisku Kierownika Działu Księgowości Kosztów i Sprawozdawczości Finansowej KWB Bełchatów S.A. Od czerwca 2001 roku zajmował stanowisko Członka Zarządu KWB Bełchatów S.A. W czerwcu 2004 roku powołany został przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych na następna kadencję w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. W lipcu 2005 roku powierzono mu funkcje Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych PGE GiE S.A. W czerwcu 2007 roku został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych PGE GiE S.A. na następna kadencję w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Od października 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE GiE S.A.   mgr inż. ANDRZEJ JEZNACH - Wiceprezes Zarządu PGE GiE SA ds. produkcji Wykształcenie: Magister zarządzania i marketingu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej – Wydział Górniczy, specjalność -konstrukcja i eksploatacja maszyn. W 2004 roku uzyskał uprawnienia Dozoru Górniczego. W 2002 roku ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w W-wie. W 2002 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration Program, Podyplomowe studia menedżerskie dla inżynierów, Program MBA, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania  im. L. Koźmińskiego w W-wie. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe „Górnictwo odkrywkowe”, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii na Politechnice Wrocławskiej. Posiada ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Był członkiem rad nadzorczych spółek handlowych. Przebieg kariery zawodowej: Prace zawodową rozpoczął w 1979 roku w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Pracował jako sztygar zmianowy oddziałów remontowych zwałowarek i przenośników w KWB „Bełchatów”. Od 1988r. do 2005 roku zatrudniony był na stanowiskach: kierownika oddziału remontowego przenośników węglowych, kierownika oddziału remontowego przenośników nadkładowych w KWB „Bełchatów” , a następnie na stanowisku Nadsztygara Mechanicznego – Z-cy Głównego Mechanika w PGE KWB Bełchatów S.A. Od grudnia 2006r. do 8 lutego 2008 roku – Członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie. Od marca 2007 roku - Dyrektor Zakładu Produkcyjno Remontowego PGE KWB Bełchatów S.A.   ADAM WOŁOWICZ – Wiceprezes Zarządu PGE GiE SA ds. zarządzania zasobami ludzkimi Wykształcenie: Mgr Adam Wołowicz jest absolwentem Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu (1992) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1997) - ukończył międzynarodowe studia menedżerskie Executive International MBA, uzyskując tytuł magistra ekonomii na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Praca magisterska dotyczyła zastosowania struktur Project Finance w energetyce. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu: Energetyka. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne i techniczne. W roku 2008 ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami pracy, prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej: Od roku 1995 pracuje w energetyce. Początkowo jako tłumacz j.angielskiego był zaangażowany w projekt kompleksowej modernizacji Elektrowni Turów. W latach 1999-2004 kierownik wydziału kadr i szkolenia zawodowego Elektrowni Turów. W latach 2004-2007 dyrektor departamentu polityki personalnej i kadr w PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz lider zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie integracji grupy PGE.


wróć do Komunikaty prasowe