Projekt IPO PGE – Umowa z doradcami finansowymi podpisana.

10.02.2008

Dnia 7 lutego br. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisała umowę z konsorcjum doradców finansowych: Goldman Sachs International jako doradcą zagranicznym oraz UniCredit CA IB Poland jako doradcą krajowym. Doradcy finansowi wspierać będą PGE w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki.


Wcześniej, w dniu 18 stycznia br. podpisana została umowa z Doradcą Prawnym – kancelarią Dewey & LeBoeuf, Grzesiak Sp.k. Kancelaria ta wspierała PGE w końcowej fazie postępowania na wybór doradców finansowych. Tym samym Spółka dokonała wyboru kluczowych doradców dla skutecznej realizacji Projektu IPO. Podpisanie umów z doradcami jest równoznaczne z intensyfikacją działań prowadzonych w Projekcie IPO oraz z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem prospektu emisyjnego. W najbliższym czasie przeprowadzone zostanie badanie due diligence, które obejmie najważniejsze spółki grupy kapitałowej PGE.  W dniu podpisania umowy odbyło się spotkanie inicjujące - tzw. kick-off meeting - w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich zaangażowanych stron, z Zarządem PGE na czele. Na spotkaniu tym Zarząd Spółki podkreślił najwyższy priorytet Projektu IPO i zapewnił o swoim pełnym zaangażowaniu w jego realizację. Projekt IPO PGE rozpędził się na dobre.  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.pgesa.pl. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.


wróć do Komunikaty prasowe