Meta Pixel script image

PGE: Działania Polimex Mostostal S.A. to negatywny przykład relacji biznesowych

03.11.2023
pgeeee

Grupa PGE jednoznacznie negatywnie ocenia działania Polimex Mostostal S.A., które można zakwalifikować  jako de facto zerwanie procesu mediacyjnego i rozpoczęcie konfrontacji sądowej w sprawie podwyższenie wynagrodzenia za realizację elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Działanie Polimex Mostostal S.A. ma znamiona pozorowania rozmów mediacyjnych i jest świadomym oraz  jaskrawym naruszeniem zasad współżycia społecznego, co jednoznacznie wskazuje na działanie w złej wierze.

 

W dniu 15 września 2023 r. strony zawarły umowę o przeprowadzenie mediacji z udziałem mediatorów z Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, celem polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podstaw i wysokości ewentualnej waloryzacji Wynagrodzenia Umownego.

Zawarcie umowy o mediacje było poprzedzone wymianą korespondencji oraz wielokrotnymi spotkaniami, podczas których strony zaprezentowały wzajemnie stanowiska i wyraziły wolę polubownego rozstrzygnięcia sporu.

W dniu 6 września 2023 r., w czasie, gdy strony kończyły uzgodnienia dotyczące umowy mediacyjnej i dopełniały ostatnich formalności w tym zakresie, Polimex Mostostal bez uprzedzenia złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia sądowego, nie informując o tym fakcie przedstawicieli Grupy PGE, którzy nadal w dobrej wierze kontynuowali negocjacje oraz byli gotowi do spotkania mediacyjnego w Prokuratorii Generalnej.

Aby przekonać Sąd do udzielenia zabezpieczenia, wykonawca oparł swoje twierdzenia na przesłankach i dokumentach, których wadliwość została wykazana przez zamawiającego w toku kilkumiesięcznej korespondencji z wykonawcą i które nie powinny stanowić podstawy do działania profesjonalnego podmiotu.

Ponadto wystąpienie przez Polimex Mostostal S.A. o zabezpieczenie powinno być traktowane analogicznie jak bezprawne skorzystanie z udzielonej gwarancji bankowej. Prowadzi bowiem do tych samych skutków - zapewnienia sobie środków finansowych, mimo braku podstaw prawnych i z przekroczeniem posiadanych roszczeń. Działanie takie wiąże się nie tylko z obowiązkiem zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu naruszającego przepisy, ale także z dalej idącymi konsekwencjami prawnymi właściwymi działaniom zmierzającym do bezprawnego uzyskania korzyści kosztem partnera biznesowego.

Należy także podkreślić, że jedyną stroną naruszającą Umowę jest Polimex Mostostal S.A., który doprowadził do opóźnień w realizacji inwestycji, co może świadczyć o nierzetelności wykonawcy, podczas gdy Grupa PGE wywiązuje się w całości ze swoich zobowiązań finansowych, określonych w zawartej umowie. Ponadto, obserwujemy wadliwą organizację budowy powodującą przestoje i opóźnienia, co stwarza poważne ryzyko niedotrzymania terminu podpisania protokołu przejęcia elektrociepłowni do eksploatacji, wyznaczonego na dzień 30.04.2024 r., a tym samym może doprowadzić do powstania szkód po stronie zamawiającego.

Wobec powyższego Grupa PGE żąda, aby Polimex Mostostal S.A. zaprzestał działań prowadzących do wyrządzenia Grupie PGE szkody wielkich rozmiarów, a także usunął skutki dotychczasowych działań cofając niezwłocznie wniosek o zabezpieczenie.

Grupa PGE nadal widzi możliwość ugodowego rozwiązania sporu, jednakże jedynie w sytuacji, gdy wykonawca podejmie adekwatne kroki w celu odbudowania wzajemnego zaufania.

***

W dniu 23 czerwca 2021 r. KOGENERACJA S.A. zawarła umowę z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach (Nowa EC Czechnica). Przedmiot umowy to realizacja przez Wykonawcę w formule „pod klucz” budowy bloku gazowo-parowego o łącznej  mocy elektrycznej 179,4 MW i mocy cieplnej 162,9 MWt, akumulatora ciepła oraz czterech kotłów wodnych o łącznej mocy 152 MWt. Nowe jednostki mają zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię węglową. Wartość umowy na budowę elektrociepłowni (umowa EPC) wynosi: 1 159 180 000,00 zł netto (tj. 1 425 791 400,00 zł brutto).