Meta Pixel script image

PGE i PAN z umową o współpracy nad innowacyjnymi projektami w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego

26.10.2023
got_podpisanie-listu-intencyjnego-

Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE oraz nowo otwarte Centrum ZrównoważonejGospodarki Surowcami i Energią Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Współpraca umożliwi prowadzenie wspólnych projektów badawczych, które przyczynią się do większego wykorzystania w różnych branżach gospodarki surowców antropogenicznych, czyli ubocznych produktów spalania, powstających w procesie spalania paliw stałych, jak np. węgiel.

 

Grupa PGE stale zwiększa swoje zaangażowanie w obszarze badań nad surowcami antropogenicznymi, a także z zakresu projektów badawczo-rozwojowych związanych z transformacją energetyczną, czystym środowiskiem i gospodarką o obiegu zamkniętym. Współpraca z Polską Akademią Naukposzerzy ofertę badawczą obu placówek i przyczyni się do zwiększenia wykorzystania w gospodarce materiałów powstających na bazie ubocznych produktów spalania i ubocznych produktów wydobycia węgla. Celem przedsięwzięcia jest również wspieranie rozwoju nowoczesnej energetyki, w szczególności odnawialnych źródeł energii oraz procesu pozyskiwania różnych surowców w ramach koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego.
Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego możliwe będą nasze wspólne działania w obszarze prac badawczo-rozwojowych i tworzenia racjonalizatorskich rozwiązań, w tym bardziej efektywnego rozwoju technik i technologii zagospodarowania odpadów, różnego rodzaju modelowania inżynierskiego, czy też prac badawczych pod kątem złożonych wymagań środowiskowych związanych z tego typu działalnością. Infrastruktura badawcza, którą dysponują oba centra, w tym laboratoria do badań surowców i odpadów, przyczyni się do istotnego poszerzenia oferty badawczej zarówno Instytutu, jak i spółki PGE Ekoserwis.
prof. Krzysztof Galos, dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

W ramach podjętej współpracy możliwe będzie podjęcie badań dotyczących efektywnego wykorzystania surowców naturalnych, optymalnego korzystania z materiałów ze składowisk i hałd, a także opracowywania rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu czy składowaniu odpadów. Planowane jest również wspólne składanie publikacji naukowych lub patentów w przypadku odkrycia innowacyjnego rozwiązania, oraz wspólna promocja zagadnień dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego.

Założeniem gospodarki obiegu zamkniętego jest ochrona surowców naturalnych oraz powtórne stosowanie tych, które już raz wykorzystano. Nadając „drugie życie” różnym materiałom, GOZ minimalizuje emisję dwutlenku węgla i chroni środowisko naturalne. Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE realizuje zadania zbliżające energetykę do ekologii.

IGSMiE PAN i Centrum ZrównoważonejGospodarki Surowcami i Energią

W skład Instytutu, którego początki sięgają lat 80. ubiegłego wieku, wchodzi obecnie trzynaście pracowni funkcjonujących w obrębie pięciu zakładów naukowych. Liczba pracowników przekracza 130 osób. Na co dzień Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą obejmującą między innymi problematykę dotyczącą złóż kopalin (w tym kopalin energetycznych), ich poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania oraz racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów. Realizuje badania naukowe i przygotowuje opracowania dotyczących energetyki oraz polityki odpadowej, energetycznej i surowcowej. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN to inwestycja mająca służyć poszerzeniu horyzontów badawczych Instytutu oraz jego oferty dla biznesu. W ramach działalności Centrum kontynuowane i rozwijane będą m.in. dotychczasowe tematy dotyczące np. modelowania krajowych rynków surowców i energii, czy też badań mających na celu rozwój kompleksowego wykorzystania energii i wód geotermalnych. Wspólnie z PGE Ekoserwis S.A. Instytut zamierza również prowadzić badania i działania związane m.in. z wykorzystaniem materiałów ze składowisk i hałd czy wspólną promocję zagadnień związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Centrum Badań i Rozwoju GOZ Grupy PGE

Utworzone przez Grupę PGE Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego to ośrodek kompetencji badawczo-rozwojowych, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Jego działalność to ważny etap w procesie transformacji zmierzającej w kierunku bezemisyjnej i w pełni ekologicznej energetyki.Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz optymalne wydłużenie życia i efektywne wykorzystanie surowców. Rozwiązania te są dedykowane zarówno do obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej.