Meta Pixel script image

PGE publikuje szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r.

15.11.2023
img_0621

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 roku. Wynik EBITDA Grupy w III kwartale 2023 r. wyniósł ok. 2,5 mld złotych wobec 2,3 mld złotych zysku w analogicznym okresie 2022 r. Znacząco rosną inwestycje Grupy – w III kwartale br. nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 2,7 mld złotych, a od początku roku ponad 6,6 mld złotych.

 

Wyniki finansowe minionego kwartału są wyznacznikiem konsekwentnej realizacji kierunku strategicznego Grupy PGE. Po raz pierwszy w historii Grupy w trzecim kwartale PGE zainwestowała aż 2,7 mld złotych, czyli więcej niż zysk EBITDA, który wyniósł 2,5 mld złotych. Zrealizowane za te ogromne pieniądze inwestycje budują nowoczesną polską energetykę, ale też mają gwarantować finansową stabilność samej Grupy na kolejne lata. Ekonomiczna efektywność inwestycji PGE tworzy podwaliny pod kontynuację przemian w energetyce.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna w III kwartale 2023 roku wyniosła ok. 0,31 mld złotych wobec 0,58 mld złotych w III kwartale 2022 roku. Na wyniki wpłynęły przede wszystkim odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i wyższe koszty uprawnień do emisji CO2.

Segment Ciepłownictwo w III kwartale 2023 r. odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie ok. 0,09 mld złotych, w relacji do straty 0,01 mld złotych zaraportowanej w III kwartale roku ubiegłego. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe ceny ciepła.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna w III kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,17 mld złotych wobec 0,56 mld złotych w III kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał głównie z niższych cen energii.

EBITDA powtarzalna segmentu Dystrybucja w III kwartale 2023 roku wyniosła ok. 1,00 mld złotych, wobec 0,67 mld złotych w III kwartale roku ubiegłego. Poprawa wyników segmentu wynikała w największym stopniu z wyższej stopy zwrotu na usługach dystrybucyjnych.

Nowy segment biznesowy Energetyka Kolejowa w III kwartale 2023 roku wypracował zysk EBITDA w wysokości ok. 0,36 mld złotych. Na zysk segmentu złożyły się głównie wynik na dystrybucji energii, wynik na działalności w zakresie usług trakcyjnych i elektroenergetycznych oraz wynik na sprzedaży energii.

Segment Obrót wypracował wynik powtarzalny EBITDA w III kwartale 2023 roku na poziomie ok. 0,38 mld złotych wobec 0,49 mld złotych w III kwartale ubiegłego roku. W wynikach segmentu została ujęta rezerwa w wysokości 0,29 mld złotych z tytułu obniżenia rachunków za energię dla gospodarstw domowych ze względu na zmianę rozporządzenia taryfowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za III kwartał 2023 roku zysk EBITDA w wysokości ok. 0,02 mld złotych.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w III kwartale 2023 roku zysk w wysokości ok. 2,5 mld złotych, co oznacza wzrost o 28% w relacji do analogicznego okresu 2022 roku. Wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki minionego kwartału wyniósł ok 0,01 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,95 mld złotych wobec 0,65 mld złotych w III kwartale 2022 roku, przy czym niższy wynik w roku 2022 wynikał głównie z negatywnego wpływu zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w III kwartale 2023 roku ok. 2,7 mld złotych, wobec 2,0 mld złotych w porównywalnym okresie 2022 roku.

Zadłużenie netto na dzień 30 września 2023 roku wyniosło 1,6 mld złotych. Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) na dzień 30 września 2023 roku wyniósł ok. 18,5 mld złotych i spadł w porównaniu do 30 czerwca 2023 roku o ok. 0,7 mld złotych.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 13,1 TWh i była o 18 proc. niższa od produkcji w III kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 9,6 TWh (wzrost o 8 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 8,5 TWh, wzrost o ok. 3 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 3,4 PJ, co oznacza spadek o 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 710,1 zł/MWh i była wyższa o ok. 132 złotych/MWh w porównaniu z III kwartałem 2022 roku. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 445,3 złotych/MWh, czyli był o ok. 115 złotych/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał jest planowana na 21 listopada 2023 roku.