Meta Pixel script image

PGE i Liga Ochrony Przyrody podejmują temat ochrony przyrody w miastach

29.09.2023
pge-i-liga-ochrony-przyrody-podejmuja-temat-ochrony-przyrody-w-miastach

„Ochrona przyrody w miastach” – to tytuł konferencji, której organizatorem była Liga Ochrony Przyrody, a partnerem strategicznym była PGE Polska Grupa Energetyczna. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem, które odbyło się 27 września 2023 roku w Warszawie, objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Podczas konferencji poruszano aspekty związane z ochroną środowiska w miastach, zwłaszcza obszarów dotyczących energetyki, edukacji ekologicznej, adaptacji miast do zmian klimatu czy nowego unijnego wsparcia dla miast.

Przyrodę w miastach trzeba chronić, zwłaszcza że jest to element, który bardzo pozytywnie wpływa na życie mieszkańców. Zachowanie tej tkanki przyrodniczej którą mamy w miastach plus tworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców spowoduje, że w tych miastach po prostu będzie żyło się lepiej. W tym celu konieczne jest przede wszystkim rozumne, dobre planowanie rozbudowy miast i ładu przestrzennego, ucieczka przed zalewającą nas tzw. „betonozą”. Sprawą podstawową jest także tworzenie nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców, aktywna ochrona terenów zielonych, które są w miastach, a także kreacja nowych przestrzeni miejskich, żeby tych trenów leśnych, parkowych i cennych przyrodniczo było coraz więcej.
dr inż. Paweł Sałek, prezes Ligii Ochrony Przyrody.

 

PGE, jako lider sektora energetycznego w Polsce, jest świadoma tego jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne. Nasze zaangażowanie w projektowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska jest przykładem, że można podejmować biznesowe decyzje w duchu zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem miast i regionów, dlatego wdrażamy nisko i zeroemisyjne rozwiązania, które wpływają na poprawę powietrza w miastach, co przynosi korzyści dla mieszkańców i środowiska. Obecnie prowadzimy projekty inwestycyjne w elektrociepłowniach w dziesięciu miastach w Polsce. Zmieniamy nasz miks paliwowy na taki, gdzie podstawowym paliwem będzie niskoemisyjny gaz uzupełniany źródłami OZE m.in. fotowoltaiką, biomasą czy kolektorami słonecznymi. Już teraz biomasa stanowi jedyne paliwo w naszej Elektrociepłowni w Szczecinie oraz częściowo zasila Elektrociepłownię w Kielcach.
Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Innowacji.

 

 

Podczas wydarzenia odbyły się prelekcje i dyskusje dotyczące aspektów związanych z ochroną środowiska w miastach, w tym m.in. miejskich sieci ciepłowniczych i ekologicznych rozwiązań technologicznych w elektrociepłowniach. W trakcie konferencji Beata Czerniak, dyrektor Departamentu Procesów Wsparcia z PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE poruszyła aspekty dotyczące minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji ciepłowniczych oraz powiększania sieci ciepłowniczej w miastach w związku z realizacją programów ograniczenia niskiej emisji, na przykładzie Elektrociepłowni w Krakowie.

Natomiast Kierownik Zakładu Oceny Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu mgr. Małgorzata Hajto wygłosiła prelekcję dotyczącą adaptacji miast do zmian klimatu. Zastępca Dyrektora Lasów Miejskich w Warszawie Pan Błażej Dałek poruszył tematy związane z ochroną przyrody w lasach miejskich, a ekspert m.in. w zakresie roślin leczniczych Pan Zbigniew T. Nowak opowiedział o wartościach miejskich zieleńców.

Przedstawione zostały również aspekty dotyczące koncepcji miasta-ogrodu oraz nowego europejskiego Bauhausu. Szeroko poruszony przez przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został temat zapylaczy w miastach. Zaczynając od oceny inicjatyw wspierających dzikich zapylaczy w miastach, zaprezentowany przez mgr inż. Agatę Jojczyk, następnie poprzez trzmiele w miastach, o których opowiedziała dr inż. Barbara Zajdel, kończąc na edukacji ekologicznej dzieci w prezentacji dr inż. Izabeli Dymitryszyn.

Podczas spotkania zidentyfikowano wiele zagrożeń, ale i wyzwań występujących w miastach w zakresie ochrony i poprawy środowiska naturalnego. Wdrażanie nowych projektów i nowoczesnych rozwiązań w systemy zarządzania przyrodą na terenach zurbanizowanych jest niezbędne, aby poprawić jakości powietrza oraz życia mieszkańców miast. Przykładem takich działań jest temat adaptacji miast do zmian klimatu, który przedstawiła mgr Małgorzata Hajto z Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Instytutu Ochrony Środowiska. Niezwykle ważna jest współpraca i przygotowanie miast do nadchodzących zmian, a wśród projektów, które dobrze wpisują się w tę strategię są zielone dachy czy koncepcja miasta-ogrodu. Kolejnym ważnym wyzwaniem na lata jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, która może stać się kluczem do kontynuowania i dalszego rozwoju inicjatyw proekologicznych w przyszłości. Z roku na rok działania informacyjne i edukacyjne w postaci lekcji terenowych i zajęć szkolnych stają się coraz powszechniejsze i popularniejsze, jednak konieczna jest dalsza współpraca i praca nad uświadamianiem młodemu pokoleniu, że dzisiejsze postawy kreują środowisko i klimat jutra.

Liga Ochrony Przyrody najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce, działająca od 1928 r., od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą. Organizuje cykliczne sesje popularnonaukowe, obozy przyrodnicze dla młodzieży, angażuje się w akcje porządkowe na terenie całego kraju. Jest wydawcą miesięcznika „Przyroda Polska”. Za swoje zasługi Liga Ochrony Przyrody została odznaczona krzyżem „Polonia Restituta”.

PGE Polska Grupa Energetyczna od listopada 2021 roku jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody. Grupa PGE od lat prowadzi projekty, mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Inicjatywy przyrodnicze Grupy PGE obejmują szerokie spektrum działań, zaczynając od wielkoskalowych inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, poprzez współpracę z parkami narodowymi, czynną ochronę zagrożonych gatunków ptaków, jak również liczne projekty edukacyjne.