Meta Pixel script image

PGE publikuje wyniki za 2022 rok

21.03.2023
Wyniki PGE za rok 2022

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok. Powtarzalny zysk EBITDA w 2022 roku wyniósł ponad 7 mld zł, czyli o 12 proc. mniej w porównaniu z rokiem 2021. Finalne rezultaty nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych wyników szacunkowych.

 

Zakończony 2022 rok był wyjątkowo niespokojny dla sektora energetycznego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mimo tego, osiągnęliśmy wiele kamieni milowych, które prowadzą nas ku realizacji celów strategicznych. W konsekwencji przełoży się to na naszą działalność i realizowane inwestycje, które z roku na rok nabierają tempa. W 2022 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 2,4 mld złotych więcej niż w 2021 roku. Drugi rok z rzędu dobry wynik odnotował także nasz segment Energetyki Odnawialnej, który wypracował wynik EBITDA o 77 proc. wyższy niż przed rokiem. To dobry zwiastun dla naszych zielonych inwestycji, które już niedługo będą podstawą naszego wytwarzania. Naszym celem jest zapewnianie krajowego bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilnych dostawy energii dla odbiorców w akceptowalnej dla nich cenie.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Szczegółowe wyniki finansowe

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 618 mln złotych, czyli niższy o 76 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

Pomimo spadku ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 2 proc. segment Dystrybucji wypracował lepsze wyniki. Wygenerował on 2 836 mln złotych EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 3 proc. w skali roku.

Segment Ciepłownictwa, wobec niższego zapotrzebowania na ciepło i rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 33 mln złotych,
co oznacza spadek o 96 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1 796 mln złotych, co stanowi wynik o 77 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł 1 950 mln złotych i był o 115 proc. wyższy w skali roku, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost przychodów z działalności wewnątrz Grupy PGE.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 37 mln złotych, co stanowi spadek o 18 proc. w stosunku do roku 2021.

W grudniu 2022 roku po raz pierwszy wyniki zostały obciążone z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Odpis z tego tytułu w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej i Obrotu wyniósł 351 mln złotych.

Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 8,7 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o około 1,7 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2022 roku wyniósł 3,3 mld zł wobec 4,0 mld zł w 2021 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7,1 mld złotych, wobec 4,7 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 14,4 mld zł, co oznacza wzrost o 3,3 mld złotych w stosunku do III kwartału 2022 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,02x.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 66,13 TWh, czyli o 4 proc. mniej niż w 2021 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 39,6 TWh (o 6 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 20,5 TWh (spadek r/r o 16 proc.), a z gazu ziemnego 2,8 TWh (mniej o 34 proc. względem 2021 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE osiągnęła 2,2 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,95 TWh, o 38 proc. więcej niż w 2021 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,1 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,3 TWh, mniej o ok. 9 proc. w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 51,3 PJ, spadając o 7 proc. w porównaniu do 2021 roku.