Meta Pixel script image

PGE publikuje wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

20.09.2022
PGE publikuje wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku. Są one zgodne ze wcześniej publikowanymi wynikami szacunkowymi. Powtarzalny wynik EBITDA w II kwartale wyniósł ok. 1,6 mld złotych, czyli o 22 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku. W ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za I półrocze osiągnęła ok. 4,2 mld złotych i była niższa o 2 proc. niż w I półroczu ubiegłego roku.

 

Strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 44 mln złotych podczas, gdy w II kwartale 2021 roku odnotwany był zysk 601 mln złotych. Na istotny spadek wyniku wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały zrekompensowane przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki segmentu Ciepłownictwo znajdują się pod silną presją rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. W efekcie strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 154 mln złotych, przy 198 mln złotych zysku odnotowanego w II kwartale 2021 roku.

Wobec wyższych odnotowanych cen rynkowych oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych znacząco wzrósł powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna, który w II kwartale 2022 roku wyniósł 340 mln złotych wobec 189 mln złotych w II kwartale roku ubiegłego.

Niższe wolumeny dystrybuowanej energii elektrycznej skutkowały spadkiem EBITDA segmentu Dystrybucja. W II kwartale 2022 roku powtarzalny wynik EBITDA wyniósł 681 mln złotych, wobec 716 mln w II kwartale roku minionego.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł w II kwartale 2022 roku 558 mln złotych przy 342 mln złotych w porównywalnym okresie roku 2021. Na poprawę wyniku wpłynęło w największym stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Utworzony w 2021 roku segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za II kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA w wysokości 14 mln złotych, przy 15 mln złotych w II kwartale 2021 roku.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w II kwartale 2022 roku ok. 3,8 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 2,2 mld złotych, przy czym w II kwartale roku 2021 analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o ok. 0,9 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2022 roku wyniósł 2,3 mld złotych wobec 1,9 mld złotych w II kwartale 2021 roku, przy czym obejmuje on również niegotówkowy wpływ zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w II kwartale 2022 roku ok. 0,9 mld złotych, wobec 1,4 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku.

Narastająco za I półrocze roku 2022 Grupa PGE odnotowała wynik powtarzalny EBITDA na poziomie 4,2 mld złotych, wynik raportowany EBITDA w wysokości ok. 6,4 mld złotych oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości ok. 3,3 mld złotych. Od początku roku 2022 wydatki inwestycyjne wyniosły 1,8 mld złotych.

Poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności i rozliczenia za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 9,8 mld złotych i spadł w porównaniu do I kwartału 2022 roku o 2,0 mld złotych. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,92x, obniżając się względem I kwartału 2022 roku (1,38x).

Produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh i była o 5 proc. niższa od produkcji w II kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,8 TWh (spadek o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,4 TWh, mniej o ok. 8 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ, co oznacza spadek o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w II kwartale 2022 roku wyniosła 474,7 zł/MWh i była wyższa o około 215 złotych/MWh w porównaniu z II kwartałem 2021 roku. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 złotych/MWh, czyli był o około 194 złotych/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku