Meta Pixel script image

Zamrożenie cen prądu w 2023 r.

04.10.2022
tarcza-gkpge

We wtorek 18 października, weszła w życie ustawa z 7 października 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”. 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W tej sytuacji złóż oświadczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. Jeśli złożysz po tym terminie, zwiększony limit uwzględnimy od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Jeśli przekroczyłeś dotychczas obowiązujący limit, dodatkowy wolumen energii uwzględnimy na fakturze korygującej.

W ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej zwiększyły się roczne limity zużycia prądu w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G:

 • z 2000 kWh do 3000 kWh - wszystkim gospodarstwom domowym;
 • z 2600 kWh do 3600 kWh - gospodarstwom domowym z osobą z niepełnosprawnością;
 • z 3000 kWh do 4000 kWh - posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz rolnikom;
 • z 2 000 kWh do 3000 kWh - w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Gospodarstwa domowe (z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością, rolnicy) - jeśli do 30 czerwca 2023 r. złożyłeś wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększymy Twój limit zamrożenia cen energii. Nie musisz ponownie składać dokumentów.

Pozostałe gospodarstwa domowe – nie trzeba nic robić. Zwiększony limit 3 000 kWh zamrożenia cen energii przyznamy automatycznie.

Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej gospodarstwa domowe w Polsce przez cały 2023 rok korzystają z ochrony przed gwałtownym wzrostem cen energii. Znowelizowane w sierpniu 2023 r. zapisy Tarczy podnoszą limity zamrożenia cen prądu. Każdy zaoszczędzi na rachunkach od ok. 3000 do ok. 4000 tysięcy złotych rocznie.

W zależności od rodzaju gospodarstwa domowego poziom oszczędności wyniesie:

 

Ceny energii na poziomie z 2022 r. będą obowiązywać, jeśli roczne zużycie prądu nie przekroczy:

 • 3 MWh (3000 kWh) dla gospodarstw domowych,
 • 3,6 MWh (3600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami*
 • 4 MWh (4000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników*
 • 250 kWh dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)*
 • 3 MWh (3000 kWh) w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego*

*pod warunkiem złożenia oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Po tym terminie dokumenty mogą złożyć osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu.

Termin na składanie oświadczeń minął 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie dokumenty mogą złożyć osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu. Wzór oświadczenia potwierdzającego prawo do stosowania podwyższonych limitów zużycia energii znajdziesz tutaj.

Oświadczenie możesz złożyć:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (listę placówek znajdziesz tutaj) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),
 • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl (oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną), w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Odbiorcy uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów wraz z oświadczeniem muszą złożyć: 

 • rolnicy – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Termin składania oświadczeń minął 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie oświadczenia mogą składać odbiorcy, którzy nabyli prawo do zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r.

Roczny limit zużycia dotyczy konkretnego punktu poboru energii. W przypadku więcej niż jednego PPE należy złożyć kolejne oświadczenie.

Skorzystaj z jednej z poniższych możliwości.

 1. Zaloguj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK

 • "przełącz konto" i wybierz to, dla którego chcesz sprawdzić zużycie,
 • przejdź do zakładki Twoje Zużycie,
 • wybierz punkt poboru (PPM),
 • wybierz zużycie całkowite,
 • sprawdź dane na wykresie,
 • zsumuj wartości zużycia.*

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu. 

2. Sprawdź swoją fakturę za prąd – znajdziesz tam informację o zużyciu w minionym roku.

Zgodnie z zapisami Ustawy, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 0,8585 zł/kWh (z VAT i akcyzą)/0,6930 zł/kWh (bez VAT i akcyzy).

Net-billing

Jeśli jesteś prosumentem rozliczającym się w ramach net-billingu, to próg zużycia będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci.

Net-metering

Jeśli jesteś prosumentem rozliczającym się w ramach net-meteringu, to zużycie prądu w ramach limitu ustalimy po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci (limit do progu będzie liczony od wolumenu po wykonanym bilansowaniu współczynnikiem 0,8 lub 0,7, czyli od wolumenu za który została policzona sprzedaż).

Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (w tym pompą ciepła) i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.*

* Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które poświadczą, że nie korzystają z dodatku węglowego ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z zapisami Ustawy, wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny będzie wypłacany w terminie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom posiadającym mikroinstalację OZE w rozumieniu ustawy o OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z tą ustawą.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Gospodarstwa domowe

 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od 1.10.2021 r. do 31.12.2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 2. Upust stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

MŚP

 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od 1.01.2018 r. do 31.12.2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydował się na wprowadzenie  mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie:

- 971,70 zł/MWh (z VAT i akcyzą)/785 zł/MWh (bez VAT i akcyzy) – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich Przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

- 858,54 zł/MWh (z VAT i akcyzą)/693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy) – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii).

Tarcza weszła w życie 1 stycznia 2023 r.