Zamrożenie cen prądu w 2023 r.

04.10.2022
tarcza-gkpge

We wtorek 18 października, weszła w życie ustawa z 7 października 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”. 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Skorzystaj z jednej z poniższych możliwości.

 1. Zaloguj się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE eBOK

 • "przełącz konto" i wybierz to, dla którego chcesz sprawdzić zużycie,
 • przejdź do zakładki Twoje Zużycie,
 • wybierz punkt poboru (PPM),
 • wybierz zużycie całkowite,
 • sprawdź dane na wykresie,
 • zsumuj wartości zużycia.*

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu. 

2. Sprawdź swoją fakturę za prąd – znajdziesz tam informację o zużyciu w minionym roku.

Ceny energii na poziomie z 2022 r. będą obowiązywać, jeśli nasze roczne zużycie prądu nie przekroczy: 

 • 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
 • 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • 3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników,
 • 250 kWh dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD).

Tarcza wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh nie muszą składać żadnych dokumentów. Warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu (2,6 MWh albo 3 MWh lub 250 kWh) jest złożenie Oświadczenia. Wzór Oświadczenia potwierdzającego prawo do stosowania podwyższonych limitów zużycia energii znajdziesz tutaj.

Odbiorcy uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów wraz z oświadczeniem muszą złożyć: 

 • rolnicy – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Oświadczenie można złożyć :

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (listę placówek znajdziesz tutaj) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),
 • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl,
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Oświadczenie należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli nabędziesz prawo do zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

Zgodnie z zapisami Ustawy, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 693 zł/MWh.

Roczny limit zużycia dotyczy konkretnego punktu poboru energii. W przypadku więcej niż jednego PPE należy złożyć kolejne oświadczenie.

Jeśli jesteś prosumentem, to zużycie prądu w ramach limitu ustalimy po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci.

Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (w tym pompą ciepła) i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.*

* Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które poświadczą, że nie korzystają z dodatku węglowego ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z zapisami Ustawy, wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom posiadającym mikroinstalację OZE w rozumieniu ustawy o OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z tą ustawą.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny będzie wypłacany w terminie do 31 marca 2023 r.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Gospodarstwa domowe

 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10. 2022 r. do 31.12. 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od 1.10. 2021 r. do 31.12. 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 2. Upust stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

MŚP

 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12. 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od 1.01.2018 r. do 31.12. 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydował się na wprowadzenie  mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie:

- 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich Przedsiębiorstw,

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

wróć do Komunikaty prasowe