Meta Pixel script image

PGE publikuje wyniki za I kwartał 2024 r.

27.05.2024
logo-pge-godlo-rgb

PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami. Wynik EBITDA powtarzalna wyniósł 2 532 mln zł. Finalna wysokość nakładów inwestycyjnych wyniosła 2 066 mln zł, a zysk netto dla akcjonariuszy 893 mln zł.

Wyraźny wpływ na wyniki finansowe Grupy PGE w pierwszym kwartale 2024 roku ma sytuacja w segmencie energetyki konwencjonalnej. Dobitnie pokazuje to, że stworzenie stabilnych ram funkcjonowania energetyki jest działaniem koniecznym, w tym konieczność wydzielenia aktywów konwencjonalnych z PGE, aby zapewnić naszej Grupie możliwości rozwoju i finansowania kolejnych inwestycji, a te od początku 2024 roku mocno przyspieszyły. Tylko w pierwszym kwartale br. nakłady inwestycyjne były wyższe o ok. 1/3 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Przed nami realizacja kolejnych strategicznych dla polskiej gospodarki i energetyki projektów - mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Szczegółowe wyniki finansowe

EBITDA powtarzalna Segmentu Obrót wyniosła 903 mln zł, w porównaniu do -335 mln zł (strata) w analogicznym okresie roku poprzedniego, co było wynikiem rozliczeń różnicy bilansowej oraz ujęcia strat na taryfach dla odbiorców indywidualnych w wynikach 2023 roku.

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 992 mln zł wobec 1 274 mln zł w I kwartale 2023 roku. Na wynik wpływ miały głównie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, będące efektem doszacowania różnicy bilansowej w wyniku zmiany cen energii elektrycznej.

Wynik EBITDA Segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniósł -498 mln zł (strata), wobec 909 mln zł osiągniętych w I kwartale 2023 roku, co jest głównie wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii.

Segment Ciepłownictwo odnotował wynik EBITDA powtarzalna na poziomie 510 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do I kwartału 2023 roku, gdy wyniósł  916 mln zł.

Powtarzalny zysk EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 379 mln zł wobec 436 mln zł w I kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z niższych przychodów z energii elektrycznej w związku z niższymi cenami na rynku.

Segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 24 mln zł wobec 14 mln zł w analogicznym okresie w 2023 roku.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Kolejowa wyniosła 279 mln zł. W I kwartale ubiegłego roku Segment ten nie był ujęty w wynikach finansowych. W 2023 roku wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej zostały uwzględnione od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 roku, czyli od II kwartału.

W I kwartale 2024 roku po raz pierwszy zaraportowany został Segment Energetyka Gazowa, gdzie uwzględnione zostały przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w efekcie rozpoczęcia produkcji energii z gazu w marcu 2024 r. Wynik EBITDA powtarzalna wyniósł -22 mln zł (strata), która wynika głównie z  kosztów niespełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego dotyczącego Rynku Mocy w związku z przesunięciem w czasie rozpoczęcia produkcji w Elektrowni Gryfino, jak również kosztów zużycia gazu i wyższych kosztów osobowych w związku z rozpoczęciem procesu produkcyjnego.

Zysk raportowany EBITDA Grupy w I kwartale 2024 roku wyniósł 2 536 mln zł.

Na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 2 532 mln zł.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł 21 227 mln zł, co oznacza spadek o 419 mln zł w stosunku do końca 2023 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,14x.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2024 roku wyniosły 2 066 mln zł, wobec 1 557 mln zł w porównywalnym okresie 2023 roku.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2024 roku wyniósł 893 mln zł wobec 1 724 mln zł zysku w I kwartale 2023 roku.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2024 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 14,60 TWh i była o 7 proc. niższa od produkcji w I kwartale 2023 roku.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,63 TWh (o 7 proc. mniej r/r), z węgla kamiennego 4,32 TWh (spadek r/r o 12 proc.), a z gazu ziemnego 1,44 TWh (mniej o 3 proc. względem analogicznego okresu w 2023 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w I kwartale 2024 roku osiągnęła 0,89 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,32 TWh, o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2023 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 10,68 TWh, czyli o 13 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,12 TWh, czyli o 3 proc. więcej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,93 PJ, spadając o 1 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 roku.

Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 376,33 zł/MWh, co stanowi spadek o 7 proc. w relacji do analogicznego okresu 2023 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2024 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 596,42 zł/MWh i była niższa o 175,14 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2023 roku.