Meta Pixel script image

PGE publikuje szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 r.

12.05.2023
Duży zysk PGE w I kwartale 2023 roku

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 roku. Powtarzalny Wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wyniosła około 2,32 mld złotych. Nakłady inwestycyjne miały wartość około 1,53 mld złotych, o 70 procent więcej niż w I kwartale roku 2022.

 

W I kwartale 2023 roku, pomimo wyższych kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 o ponad 4 miliardy złotych niż w I kwartale ubiegłego roku, konsekwentnie realizujemy działania, które złagodzą wzrost cen energii dla mieszkańców Polski. PGE odpisała 2,3 mld złotych na fundusz finansujący zamrożenie cen energii dla polskich gospodarstw domowych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Jest to tylko część naszych działań na rzecz społeczeństwa, mających na celu minimalizowanie kosztów energii. Dodatkowo, stale inwestujemy w budowę oraz modernizację nowoczesnej infrastruktury energetycznej, która będzie służyć Polakom przez lata. W minionym kwartale wypracowaliśmy 1,7 mld złotych zysku netto i porównywalną kwotę przeznaczyliśmy właśnie na inwestycje w transformację energetyczną Polski.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z szacunkami, najwyższy wynik EBITDA powtarzalnej osiągnięty został w segmencie Dystrybucja – 1,27 mld złotych (wobec 0,80 mld złotych w I kwartale 2022 roku), przy czym wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (ok. 570 mln złotych), równocześnie pomniejszający wynik segmentu Obrót. W efekcie EBITDA powtarzalna segmentu Obrót wyniosła -0,34 mld złotych (strata), w porównaniu do 0,50 mld złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,91 mld złotych wobec 0,44 mld złotych osiągniętych w I kwartale 2022 roku. Na wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 0,92 mld złotych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do I kwartału 2022 roku, gdy wyniosła ona tylko 0,20 mld złotych w efekcie niepokrywania rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 0,44 mld złotych wobec 0,50 mld złotych w I kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z dokonywanych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 13,8 mld złotych, co stanowi spadek w porównaniu do końca 2022 roku o 0,6 mld złotych.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w I kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,5 TWh (niżej o 3 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 406,6 złotych/MWh, co stanowi wzrost o 48 procent w relacji do analogicznego okresu 2022 roku. Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2022 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał jest planowana na 23 maja 2023 roku.