Meta Pixel script image

Grupa PGE publikuje wyniki za I kwartał 2022 roku

24.05.2022
Grupa PGE publikuje wyniki za I kwartał 2022 roku

Zgodnie ze wcześniej opublikowanymi wynikami szacunkowymi zysk EBITDA Grupy PGE wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 19 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku. Solidny wynik finansowy osiągnięty został dzięki bardzo dobrym wynikom segmentów Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej. 

 

Od początku kadencji zarządu naszym priorytetowym zadaniem jest koncentracja na podstawowej działalności i poprawa efektywności biznesowej. Z satysfakcją możemy powiedzieć że ten cel został osiągnięty. W tym roku, po raz pierwszy w historii PGE osiągnięty zysk EBITDA został w połowie wypracowany przez segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej. To one będą siłą napędową transformacji PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Taki wynik był możliwy poprzez zapewnienie sprawności ekonomicznej funkcjonowania PGE. Dzięki temu możemy konsekwentnie realizować strategię transformacji.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Szczegółowe wyniki finansowe

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował zysk EBITDA na poziomie 0,4 mld złotych, czyli niższy o 14 proc. w porównaniu z I kwartałem roku 2021, na co główny wpływ miały zdecydowanie wyższe koszty uprawnień do emisji CO2.

Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 3 proc. przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 0,8 mld złotych EBITDA, czyli o 21 proc. więcej niż w okresie porównywalnym. Segment Dystrybucji był pod względem EBITDA najważniejszym dla wyniku finansowego Grupy PGE, a jego udział wyniósł 31 proc.

Segment Ciepłownictwa, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, które nie znalazły odzwierciedlenia w taryfach na ciepło, osiągnął zysk EBITDA na poziomie 0,2 mld złotych, co oznacza spadek o 61 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 roku.

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła po raz pierwszy w historii 0,5 mld złotych, co stanowi wynik o 159 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł blisko 0,6 mld złotych, będąc o 68 proc. wyższy w skali roku, na co wpływ miały przede wszystkim przychody związane ze świadczeniem usług na rzecz spółek z Grupy PGE.

Utworzony w 2021 roku segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 16 mln złotych, czyli 78 proc. więcej niż w I kwartale roku poprzedniego.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 roku wyniósł 1 mld zł wobec 0,8 mld zł w I kwartale 2021 roku, czyli był wyższy o 26 proc. Nakłady inwestycyjne wyniosły 0,9 mld złotych, wobec przeszło 0,8 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku, co oznacza wzrost o 7 proc.

Poziom zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza spadek o 34 mln zł w stosunku do IV kwartału 2021 roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA powtarzalnej (dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 0,49x wobec 1,32x na koniec I kwartału 2021 roku.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh, czyli nieznacznie więcej niż I kwartale 2021 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,3 TWh (o 18 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 4,9 TWh (spadek r/r o 21 proc.), a z gazu ziemnego 1,1 TWh (mniej o 22 proc. względem I kw. 2021 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE wyniosła 0,8 TWh, czyli była wyższa r/r o 23 proc. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,2 TWh, o 10 proc. więcej niż w I kw. 2021 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,8 TWh wobec 9,5 TWh w I kwartale 2021 roku. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh, mniej o ok. 6 proc. w odniesieniu do okresu porównywalnego. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ, spadając wobec cieplejszego okresu grzewczego o 7 proc. w porównaniu do I kw. 2021 roku.