Formularz zgłoszeniowy

Tematyka

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodn

[...] Rozwiń

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) poniżej informujemy, że:

I.      Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496),  przy ul. Mysiej 2.

II.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgesa@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III.   Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania komunikatów związanych z działalnością GK PGE przez Biuro Prasowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. do przedstawicieli prasy, a podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą i uzasadniony interes PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. polegający na przekazywaniu informacji o działalności GK PGE prasie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV.   Kategorie danych

Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zawód, redakcja.

V.     Źródło pochodzenia danych

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, którym jest uzasadniony interes Administratora danych wówczas Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały ze źródeł ogólnie dostępnych takich jak: strony internetowe, konferencje prasowe, spotkania biznesowe.

VI.   Cofniecie zgody

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażona poprzez zapisanie się do bazy dziennikarzy informujemy, że zgodę można wycofać w każdej chwili wysyłając informacje na adres: biuro.prasowe@gkpge.pl

Jednocześnie informujemy, że jeśli zgoda zostanie wycofana, dane zostaną usunięte, jednak przetwarzanie danych przed jej cofnięciem pozostanie prawnie wiążące.

VII. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych lub do czasu realizacji celu przetwarzania.

VIII.             Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

a.          podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w rozwój spółki,

b.          instytucjom określonym przez przepisy prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS)

c.           naszym podwykonawcom  i usługodawcom na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (podmiotom przetwarzającym).

IX.   Przetwarzanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez naszego podwykonawcę przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.  Więcej na informacji temat ewentualnego transferu danych  i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

X.     Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.              dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b.             sprostowania (poprawiania) swoich danych

c.              usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d.             przenoszenia danych 

e.             wniesienia skargi do organu nadzorczego

f.               wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu

W związku z przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji w sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan zainteresowana/y otrzymywaniem komunikatów prasowych od GK PGE, na adres: biuro.prasowe@gkpge.pl, lub w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora wskazany w pkt. I powyżej.

XI.   Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania.

XII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Zwiń