Meta Pixel script image

PGE publikuje szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r.

22.09.2023
Wyniki finansowe PGE

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 roku. Po raz pierwszy w wynikach uwzględniona została działalność przejętej w kwietniu Energetyki Kolejowej. Zwiększyła ona wyniki Grupy o 269 mln złotych, a łączny powtarzalny wynik EBITDA PGE w II kwartale wyniósł ok. 2,9 mld złotych. Znacząco wzrosły inwestycje Grupy, wynosząc w całym półroczu blisko 4 mld złotych, w porównaniu z 1,8 mld złotych w I półroczu 2022 roku.

 

Po akwizycji PKP Energetyka S.A. w dniu 3 kwietnia br., w Grupie PGE utworzony został nowy segment biznesowy Energetyka Kolejowa. Przedmiotem działalności segmentu są usługi energetyczne dla infrastruktury kolejowej. Segment wypracował zysk EBITDA w wysokości ok. 0,27 mld złotych. Na zysk segmentu złożyły się głównie wynik na dystrybucji energii, wynik na działalności w zakresie usług trakcyjnych i elektroenergetycznych oraz wynik na sprzedaży energii.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w II kwartale 2023 roku ok. 2,4 mld złotych, wobec 0,9 mld złotych w porównywalnym okresie 2022 roku.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna w II kwartale 2023 roku wyniosła ok. 0,46 mld złotych wobec straty 0,04 mld złotych osiągniętej w II kwartale 2022 roku. Na poprawę wyniku wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie ok. 0,35 mld złotych, w relacji do straty 0,15 mld złotych zaraportowanej w II kwartale 2022 roku.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł ok. 0,23 mld złotych wobec 0,34 mld złotych w II kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z dokonywanych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i ograniczenia cen energii.

EBITDA powtarzalna segmentu Dystrybucja wyniosła ok. 1,00 mld złotych, wobec 0,68 mld złotych w II kwartale 2022 roku.

Segment Obrót wypracował wynik powtarzalny EBITDA na poziomie ok. 0,37 mld złotych wobec 0,63 mld złotych osiągniętych w II kwartale ubiegłego roku.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za II kwartał 2023 roku powtarzalny zysk EBITDA w wysokości ok. 0,02 mld złotych.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w II kwartale 2023 roku zysk w wysokości ok. 2,4 mld złotych, co oznacza spadek o 35% w relacji do analogicznego okresu 2022 r. Niższe wyniki raportowane wynikają z ujęcia w II kwartale br. zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym w postaci zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej i aktuarialnej, które obniżyły wynik raportowany o ok. 0,4 mld złotych. W analogicznym okresie 2022 roku zmiana rezerwy rekultywacyjnej zwiększyła wyniki raportowane o blisko 2,2 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2023 roku wyniósł ok. 0,4 mld złotych wobec 2,3 mld złotych w II kwartale 2022 roku, przy czym niższe wyniki wynikały również głównie z niegotówkowego wpływu zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 19,3 mld złotych i wzrósł w porównaniu do I kwartału 2023 roku o ok. 5,5 mld złotych. Głównym powodem wzrostu zadłużenia w II kwartale br. była akwizycja PKP Energetyka S.A.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła ok. 12,3 TWh i była o 18 proc. niższa od produkcji w II kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie ok. 9,4 TWh (wzrost o 6 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 8,6 TWh, wzrost o ok. 3 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,2 PJ, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze jest planowana na 26 września 2023 roku.