Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce i chcemy działać nie tylko w zgodzie z prawem, ale także z zasadami zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Działamy etycznie oraz odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzeniem działań biznesowych oraz utrzymywaniem relacji zewnętrznych.

Nasze wartości są wsparciem w realizacji strategii i wizji rozwoju Grupy PGE. Zasady postępowania – drogowskazem do realizacji naszych celów.

PARTNERSTWO - dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.

ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

Podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekujemy od pracowników, w tym kadry zarządzającej opisaliśmy w Kodeksie etyki GK PGE.

Dokumenty do pobrania

Wymagamy nie tylko od siebie i od naszych pracowników, ale również  od naszych partnerów biznesowych. Od swoich obecnych i przyszłych kontrahentów oczekujemy postaw zgodnych z „Kodeksem postępowania dla partnerów biznesowych spółek GK PGE”, w którym znalazły się wytyczne określające podstawowe zasady współpracy.

Chcemy współpracować z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez nas wartości i zasad, ale także rozumieją je i same prowadzą swoją działalność w zgodzie z nimi.

Wiemy, jak duże znaczenie ma dobra i przejrzysta komunikacja z naszymi akcjonariuszami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Staramy się to robić m.in. poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, jak choćby Raport zintegrowany czy plik z wieloletnimi danymi kwartalnymi Grupy dostępny w strefie analityka. Skrupulatnie stosujemy się także do zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sposobem na to, aby postępować jak należy, jest wdrażanie przejrzystych i transparentnych procesów, zapewniających możliwość identyfikowania, wyjaśniania i niezwłocznego usuwania naruszeń. Edukujemy wszystkich naszych pracowników w sprawach związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie Compliance. Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy Politykę antykorupcyjną.

Dokumenty do pobrania

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić wątpliwości lub podejrzenia naruszenia prawa lub wartości i zasad Grupy Kapitałowej PGE, napisz do nas:

 uczciwybiznespge@gkpge.pl

 

Wiadomość ta trafi do prezesa zarządu PGE S.A., dyrektora Departamentu Compliance w PGE S.A., dyrektora Departamentu Audytu w PGE S.A., dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w PGE S.A.

lub

rada_nadzorcza_PGESA@gkpge.pl  

 

wiadomość ta trafi do Rady Nadzorczej PGE S.A.;

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE respektują prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości. Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

gkpge_compliance_site