Meta Pixel script image

Dywidenda

Wobec konieczności finansowania ambitnego programu rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia, Zarząd Spółki rekomendował zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018. 

Po tym okresie Zarząd Spółki zamierzał rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. 

Wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji. 
Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki.

Powyższa zmiana polityki dywidendy została przyjęta do stosowania w maju 2017 r., o czym PGE informowała raportem bieżącym nr 27/2017.

W dniu 28 maja 2020 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2019 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja, zgodnie z polityką dywidendy, została podjęta w wyniku analizy ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji, oraz z uwzględnieniem niepewności rynkowej w wyniku recesji spowodowanej epidemią koronawirusa ‎SARS-CoV-2. PGE informowała o powyższej decyzji raportem bieżącym nr 13/2020.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2020 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy, w szczególności w wyniku analizy zadłużenia Spółki w kontekście realizacji programu inwestycyjnego, zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r. PGE informowała o powyższej decyzji raportem bieżącym nr 12/2021.

W dniu 22 marca 2022 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2021 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy i jest efektem analizy ogólnej wysokości zadłużenia Spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji (zgodnie ze Strategią Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050), w kontekście bieżącej niestabilności i niepewności rynkowej. PGE informowała o powyższej decyzji raportem bieżącym nr 13/2022

W dniu 21 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2022 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy i jest wynikiem analizy ogólnej wysokości zadłużenia Spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych i planowanych akwizycji (zgodnie ze Strategią Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050, w tym m.in. transakcja nabycia 100% udziałów PKPE Holding Sp. z o.o.), w kontekście przedłużającej się niestabilności i niepewności rynkowej. PGE informowała o powyższej decyzji raportem bieżącym nr 10/2023

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2023 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy i jest efektem analizy ogólnej wysokości zadłużenia Spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych, w kontekście braku realizacji projektu wydzielenia aktywów węglowych oraz pogarszających się warunków funkcjonowania elektrowni węglowych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. PGE informowała o powyższej decyzji raportem bieżącym nr 19/2024

 

dywidenda

Dywidenda z zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.767.999.316,86 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,25 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 467.440.207,25 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 23 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na 14 października 2016 r.

Dywidenda z zysku za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.452.949.990,10 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,78 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.458.413.446,62 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 września 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 października 2015 r.

Dywidenda z zysku za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 1,10 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 2.056.736.911,90 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014 r.

Dywidenda z zysku za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,86 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.607.994.312,94 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2013 r.

Dywidenda z zysku za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2012 r. podjęło decyzję o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011, dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą ZWZ zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 4.556.115.489,08 złotych został podzielony w następujący sposób:

  1. na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,83 PLN na jedną akcję;
  2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 3,421,662,317.07 zł. Dywidendą nie są objęte akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 22 sierpnia 2012 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 6 września 2012 r.

Dywidenda z zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") w dniu 29 czerwca 2011 r. podjęło decyzję o podziale zysku netto za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczając część zysków na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (patrz raport bieżący nr 25/2011).

Zgodnie z uchwałą ZWZ zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 2.920.423.465,45 złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 120.474.499,24 złotych zostały podzielone w następujący sposób:

  1. na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono 65 groszy na jedną akcję;
  2. na kapitał zapasowy przeznaczono pozostałą kwotę zysku netto za rok 2010 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.215.344.538,85 zł. Dywidendą nie są objęte akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 września 2011 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 30 września 2011 r.

Dywidenda z zysku za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 23 czerwca 2010 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 (patrz raport bieżący nr 32/2010). Zgodnie z uchwałą ZWZ zysk netto w kwocie 1.440.497.736,84 zł został podzielony w następujący sposób:

  1. 125.629.336,84 zł przeznaczono na kapitał zapasowy;
  2. 1.314.868.400,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Dywidendą objętych było 1.730.090.000 akcji serii A i B, a dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,76 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć groszy).

Dzień dywidendy został ustalony na 22 września 2010 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 12 października 2010 r.