Meta Pixel script image

Statut Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Tekst Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 6 kwietnia 2022 r. 


I    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 


1.    Spółka prowadzi działalność pod firmą: „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”.
2.    Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.


§ 2 


Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 3 


1.    Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1)    wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z), 
2)    wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
3)    górnictwo rud uranu i toru (PKD 07.21.Z),
4)    wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
5)    górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
6)    działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
7)    wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
8)    wytwarzanie paliw jądrowych (PKD 24.46.Z),
9)    produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
10)    produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
11)    produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
12)    produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
13)    produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
14)    naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
15)    wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
16)    wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
17)    wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
18)    pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
19)    odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
20)    działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
21)    działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
22)    realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
23)    roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 
24)    roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
25)    roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
26)    roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z),
27)    roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 
28)    sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
29)    sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
30)    pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
31)    transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
32)    transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
33)    transport rurociągami (PKD 49.50),
34)    magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
35)    działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
36)    przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
37)    telekomunikacja (PKD 61),
38)    działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
39)    przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
40)    pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
41)    pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
42)    działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
43)    działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
44)    pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
45)    działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
46)    pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
47)    kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
48)    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
49)    zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
50)    działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
51)    działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
52)    doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
53)    działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), 
54)    badania i analizy techniczne (PKD 71.20), 
55)    badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 
56)    badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 
57)    działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 
58)    wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), 
59)    wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), 
60)    wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 
61)    działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), 
62)    działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
63)    kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z), 
64)    obrona narodowa (PKD 84.22.Z), 
65)    pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59).

2.    Podjęcie działalności, która wymaga uzyskania przewidzianej prawem koncesji albo innego zezwolenia lub wymaga spełnienia innych szczególnych warunków określonych w obowiązujących przepisach, następować będzie po uzyskaniu przez Spółkę takiej koncesji albo zezwolenia lub spełnieniu szczególnych warunków.

3.    Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając odpowiednich przepisów prawa. W szczególności, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 15:
1)    działalność ta jest prowadzona z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dotyczących m.in. pozostawania operatorów systemów dystrybucyjnych pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależnymi od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej,
2)    Spółka nie prowadzi działalności polegającej na pełnieniu funkcji operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

4.   Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 

1.    Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2.    Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3.    Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§ 5 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 6 

1.    Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2.    Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.
3.    Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie.
4.    Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

II    KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.183.746.098,70  (słownie: dziewiętnaście miliardów sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy)  i dzieli się na 2.243.712.994 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, w tym: 

1) 1.470.576.500  akcji na okaziciela serii „A”,

2) 259.513.500   akcji na okaziciela serii „B”,

3) 73.228.888  akcji na okaziciela serii „C”,

4) 66.441.941  akcji na okaziciela serii „D”,

5) 373.952.165 akcji na okaziciela serii „E”.

§ 8 

1.    Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2.    Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3.    Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.

§ 9 

1.    Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
2.    Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.


III    ORGANY SPÓŁKI

§ 10 

Organami Spółki są:
1)    Zarząd,    
2)    Rada Nadzorcza,
3)    Walne Zgromadzenie.

§ 11 

1.    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2.    Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.
3.    Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 46 ust. 1.
4.    Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów określają ust. 7 i 8 poniżej.
5.    Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6.    Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:
1)    spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub
2)    mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
3)    mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, lub
4)    która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
5)    której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
7.    Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.
8.    Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:
1)    liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,
2)    jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,
3)    jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,
4)    w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
5)    ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
9.    Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce. Powyższy obowiązek nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 46 ust. 1.
10.    Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.
11.    Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
12.    W razie wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.
13.    Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w § 46 ust. 1 pkt 1 w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust. 2 wygasają.
14.    Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają większości 90% głosów oddanych.

A.   ZARZĄD

§ 12 

1.    Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2.    Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 13 

1.       Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2.       W przypadku, gdy Zarząd składa się z jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionym jest jedyny członek Zarządu.

3.       Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu. 

§ 14 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu.
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności: 
1)    nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: 
a)    nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym,     
b)    akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.     
2)    zaciąganie kredytów i pożyczek,
3)    udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
4)    dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
5)    zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
6)    ustanawianie prokurentów,
7)    ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000 złotych z wyłączeniem (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych (ii) pełnomocnictw procesowych, 
8)    przyjmowanie regulaminu Zarządu,
9)    zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
10)    tworzenie i likwidacja oddziałów,
11)    zawiązanie innej spółki,
12)    przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
13)    zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
14)    przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,
15)    ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, 
16)    wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,    
17)    zatwierdzanie  materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej. 
4.    Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
5.    Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6.    Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa regulamin Zarządu.
7.    Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.

§ 15 

1.    Zarząd Spółki liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów.
2.    Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3.    Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4)   spełnia inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4.    Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 16 

1.    Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.    
2.    Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub, z ważnych powodów, zawieszony przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zawieszenia Członka Zarządu wymaga uzasadnienia.
3.    Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

4.    Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

1)    Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
2)    Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,
3)    Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
4)    Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa,
5)    Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

B.    RADA NADZORCZA

§ 17 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 18 

1.    Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1)    ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,    
2)    ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,    
3)    składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,    
4)    wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,    
5)    zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,    
6)    opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,    
7)    zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,    
8)    uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,    
9)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,    
10)    ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,    
11)    ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,
12)    opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,   
13)    opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 41(1),    
14)    zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
15)    opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.    Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:
1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20.000.000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1. 000.000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: 
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: 
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, 
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, 
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: 
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, 
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 
2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 
a) 20.000.000 złotych lub 
b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej: 
a) 20.000.000 złotych, lub 
b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 
a) 20.000.000 złotych, lub 
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
5) zawieranie przez Spółkę następujących umów: 
a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 
b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 20.000 złotych, 
c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym, 
d) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. c, 
e) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 
6) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), 
7) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów, 
8) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400.000.000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych, 
9) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 
10) przedsięwzięcia inwestycyjne, dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych - w rozumieniu prawa energetycznego - realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki, 
11) projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych - w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki, 
12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych w rozumieniu prawa energetycznego, 
13) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych, 
14) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach: 
- zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, 
- zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki, 
- ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku, 
- zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników, 
- dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 200.000.000 zł, 
15) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach: 
a) zawiązania przez spółkę innej spółki, 
b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, 
c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, 
d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, 
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
f) umorzenia udziałów lub akcji, 
g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych, 
h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 42 pkt 8.
3.    Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1)    delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
2)    wyrażanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek.
4.    Odmowa wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga uzasadnienia.

§ 19 

1.    Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2.    Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnych sprawozdań z dokonywanych czynności.

§ 20 

1.    W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków.
2.    Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do 7 poniżej.
3.    Wybór co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza określonego w § 46 ust.2.
4.    Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.
5.    Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.
6.    W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata przedkłada do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o niezależności kandydata.  Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz poinformować o każdej zmianie sytuacji powodującej nieaktualność wcześniej złożonego oświadczenia.    
7.    Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
8.    Niepowołanie przez Skarb Państwa członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, lub niedokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak również brak takich osób w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
9.    W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu chociażby jednego członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami, Skarb Państwa odzyskuje indywidualne uprawnienie, o którym mowa w ust. 5.

§ 21 

1.    Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5 Statutu.    
2.    Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi pod adresem siedziby Spółki.

 § 22 

1.    Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza Rady.
2.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
3.    Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, o którym mowa w § 46 ust.2.
4.    Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5.    Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady 
lub jej Sekretarzowi.

§ 23 

1.    Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać na więcej niż dwa tygodnie po dacie Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie czterech tygodni od daty Zgromadzenia.
3.    Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 24 

1.    Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni, określając odpowiedni sposób przekazania zaproszenia.
2.    Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określa termin posiedzenia i miejsce obrad; do zaproszenia załącza się szczegółowy porządek obrad.
3.    Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do zmiany.    
4.    Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad. 

§ 25 

1.    Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2.    Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3.    Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
4.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady.
5.    Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
6.    W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

§ 26 

1.    Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
2.    Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś komitetu do spraw audytu oraz komitetu do spraw nominacji i wynagrodzeń.
3.    Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
4.    Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
5.    Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w kwocie, która nie będzie wyższa, niż najwyższe wynagrodzenie ustalone dla pozostałych członków Zarządu. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla członka Rady Nadzorczej delegowanego doczasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez okres delegowania nie przysługuje.
6.    Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, zakwaterowania i wyżywienia, koszty samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej oraz koszty stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 27 

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki z ramienia Rady Nadzorczej upoważniony przez nią członek Rady, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.


C.    WALNE ZGROMADZENIE

§ 28 

1.    Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1)    z własnej inicjatywy,
2)    na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
3)    na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
4)    na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem.
2.    Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2  4.
3.    Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

§ 29 

1.    Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
2.    Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§ 30 

1.    Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2.    Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3.    Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on akcjonariuszem.
4.    Akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, o których mowa w ust. 3 mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być wykonywane począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną.
5.    Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie określonym w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie zgłoszone po upływie terminu określonego w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 31 

1.    Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2.    Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 32 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są, w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, który zarejestrował na danym Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 33 

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 34 

Walne Zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 35 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 36 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 37 

1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1)    zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2)    zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
3)    podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
4)    emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
5)    postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6)    połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
7)    umorzenie akcji,
8)    zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
9)    rozwiązanie i likwidacja Spółki.

2.    Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

3.    Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) rozporządzanie przez Spółkę akcjami/udziałami spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz zgodnie z decyzją o rezerwacji częstotliwości wydaną, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
2) określenie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników spółki, w stosunku do której dokonano rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz zgodnie z decyzją o rezerwacji częstotliwości wydaną, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach dotyczących zmiany statutu/umowy.

§ 38 

Składane przez Zarząd w sprawach wskazanych w § 37 wnioski powinny zawierać uzasadnienie i być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą.

IV    GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 40 

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 41 

1.    Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1)    kapitał zakładowy,
2)    kapitał zapasowy,
3)    kapitał z aktualizacji wyceny,
4)    pozostałe kapitały rezerwowe,
2.    Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały oraz fundusze celowe. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 41(1)

1.    Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 złotych..
2.    Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
1)    przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
2)    zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
3)    przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
4)    w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
5)    zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
6)    przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.
3.    Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
1)    Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
2)    Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji,
3)    W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a)    Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
b)    podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
c)    osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
d)    małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
e)    osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję,
4)    Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
5)    Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,
6)    Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
a)    koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
b)    składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
7)    Przetarg przeprowadza się w formach:
a)    przetargu ustnego,
b)    przetargu pisemnego,
8)    Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,
9)    Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
10)    Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 42 

Zarząd Spółki jest obowiązany:
1)    sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2)    sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
3)    poddać sprawozdania finansowe badaniu przez firmę audytorską,
4)    złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt 1 i 2, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania sprawozdania z badania biegłego rewidenta.
5)    przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 10, 11 niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,
6)    przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust 2 pkt. 14,
7)    przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych albo projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 200.000.000 złotych.
8)    w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym,
9)    sporządzać sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 43 

1.    Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2.    Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3.    O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie strat bilansowych.
4.    Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto na:
1)    dywidendę dla akcjonariuszy,
2)    pozostałe kapitały i fundusze,
3)    inne cele.
5.    Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
6.    Jeżeli w Spółce istnieją kapitały rezerwowe, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, wówczas mogą być one rozwiązane w całości lub części w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ich przeznaczenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu kapitału rezerwowego lub kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie kapitału rezerwowego.
7.    Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

V    POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 44 

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Skarbu Państwa, dopóki jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnopolskim.


VI    POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE ORAZ KOŃCOWE

§ 45 

1.    Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2.    Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3.    Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.
4.    Ilekroć wartość danego prawa, składnika majątku, umowy lub zobowiązania wyrażona jest w walucie innej niż waluta krajowa, dla potrzeb zastosowania postanowień Statutu należy przyjmować jej równowartość wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do danej waluty obcej, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie przez Zarząd Spółki uchwały w tej sprawie.
5.    Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości zobowiązań lub umów należy brać pod uwagę kwoty netto. 
6.    Ilekroć w Statucie jest mowa o zawarciu umowy dla określenia jej wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych - należy przyjąć:
1)    w przypadku umowy zawartej na czas określony - łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy dla całego okresu jej obowiązywania,     
2)    w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony - łączną wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.     
W przypadku braku możliwości określenia świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową wartość umowy.
7.    Ilekroć w Statucie jest mowa o  wartości - w braku odmiennych podstaw statutowych lub wynikających z przepisów znajdujących zastosowanie - należy określić wartość szacunkową.
8.    Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
9.    Ilekroć w Statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

§ 46 

1.    Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §11 ust. 2, nie dotyczy:
1)        akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,
2)    akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
2.    Uprawnienie określone w § 20 ust. 3, przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej to uprawnienie reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki.
3.    Uprawnienie określone w § 20 ust. 3, przysługuje akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, do chwili, gdy udział tego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 20%.
4.    Z chwilą wygaśnięcia, zgodnie z ust. 3, uprawnienia przysługującego akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, uprawnienie określone w § 20 ust. 3 uzyskuje inny akcjonariusz reprezentujący najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał co najmniej 20% kapitału zakładowego.
5.    Jeżeli akcjonariusz nie skorzysta z prawa określonego w § 20 ust. 5 Rada Nadzorcza może działać w składzie powołanym przez Walne Zgromadzenie. Powyższe nie wyłącza możliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 5.