Informacje o istotnych transakcjach zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej

Informacje o istotnych transakcjach, zgodnie z Rozdziałem 4b „Transakcje z podmiotami powiązanymi” Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźn. zmianami) ("Ustawa").

Zgodnie z art. 90k Ustawy, poniżej zamieszczona została informacja o transakcji podmiotu powiązanego (Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.), umieszczona pierwotnie na stronie https://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/istotne-transakcje/