Meta Pixel script image

Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

25/2011

29.06.2011 12:57

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 29 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 65 groszy na jedną akcję.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.215.344.538,85 zł. Dywidendą nie są objęte akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 września 2011 r., a termin wypłaty dywidendy na 30 września 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2011-06-29 14:57:32 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2011-06-29 14:57:32 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu