Meta Pixel script image

Audytor

 

W dniu 15 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o wyborze PKF Consult sp. z o.o. sp. k. (dalej „PKF Consult”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym 21 stycznia 2022 r. została zawarta umowa o badanie sprawozdań finansowych. Zakres umowy obejmuje badanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2022-2024 oraz przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej PGE za okresy kończące się dnia 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2023 r. oraz 30 czerwca 2024 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

PKF Consult jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 477.


W dniu 13 października 2020 roku Komitet Audytu przyjął do stosowania zaktualizowaną „Politykę i Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną nie może przekraczać 10 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego przez okres dłuższy niż 5 lat oraz że kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego. Procedura wyboru firmy audytorskiej implementuje regulacje zawarte w Ustawie o biegłych rewidentach, Ustawie o rachunkowości, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 oraz uwzględnia wytyczne ministerialne dotyczące zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów.