Meta Pixel script image

Dostępne finansowanie

Obecny model finansowania działalności GK PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z  działalności podstawowej, finansowanie dłużne w  postaci kredytów w  bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z  Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), kredytów z  instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), jak również w  formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz Grupy, w  celu efektywnego zarządzania płynnością, wykorzystywany jest system cash pooling, w  którym uczestniczy 29 spółek Grupy.

Najistotniejsze dostępne zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE (wg stanu na koniec 2022 roku) są następujące:

 • Program obligacji krajowych o  wartości limitu 5,0 mld PLN (niegwarantowany).
 • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (EMTN) do kwoty limitu 2,0 mld EUR (niegwarantowany).
 • 2 kredyty z  BGK w  ramach programu „Inwestycje polskie” o  łącznej wartości umownej 1,5 mld PLN – o kwocie łącznej wykorzystania 1,0 mld PLN.
 • Kredyt konsorcjalny terminowy o  wartości 3,6 mld PLN – wykorzystany w  kwocie 1,5 mld PLN.
 • 3 kredyty o  łącznej wartości umów 4,0 mld PLN od EBI, z  czego 3,5 mld PLN przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a  0,5 mld PLN na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych.
 • Kredyt o  wartości 0,3 mld PLN od EBI z  przeznaczeniem na finansowanie „zielonych projektów” (tzw. green facility).
 • Kredyt o  wartości 0,5 mld PLN od EBOR na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej – wykorzystany w  kwocie: 0,4 mld PLN.
 • Umowa linii wielocelowej o  wartości 2,0 mld PLN od BGK z  przeznaczeniem na finansowanie interwencyjnego zakupu węgla. 
 • Umowa linii wielocelowej o  wartości 1,6 mld PLN od BGK z  przeznaczeniem na finansowanie interwencyjnego zakupu węgla. 
 • Umowa linii wielocelowej o  wartości 2,0 mld PLN od  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP) z  przeznaczeniem na finansowanie interwencyjnego zakupu węgla. 
 • Umowa linii wielocelowej o  wartości 0,5 mld PLN (nie więcej niż równowartość 0,1 mld USD) od Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) z  przeznaczeniem na finansowanie interwencyjnego zakupu węgla.
 • Kredyty w  rachunku bieżącym.

Politykę finansowania Grupy PGE cechują zróżnicowane terminy zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych, co wraz z  dywersyfikacją źródeł finansowania sprzyja optymalizacji kosztów finansowania Grupy. Aspiracją Grupy jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej, w  tym utrzymywania zadłużenia netto względem zysku EBITDA na poziomie, który pozwoli na utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym.