Dostępne finansowanie

Obecny model finansowania działalności GK PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz Grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wykorzystywany jest system cash pooling, w którym uczestniczą 34 spółki Grupy.

Najistotniejsze dostępne zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE są następujące:

  • Program obligacji krajowych o wartości 5 mld PLN.
  • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych („EMTN”) do kwoty 2 mld EUR.
  • 2 kredyty z BGK w ramach programu „Inwestycje polskie” o łącznej wartości 1,5 mld PLN.
  • Kredyt konsorcjalny terminowy o wartości 3,6 mld PLN. 
  • Kredyty o łącznej wartości 1,99 mld PLN od EBI, z czego 1,50 mld PLN przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a 0,49 mld PLN przeznaczone zostanie na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych.
  • Kredyt o wartości 272,5 mln PLN od EBI z przeznaczeniem na finansowanie „zielonych projektów” (tzw. green facility).
  • Kredyt o wartości 500 mln PLN od EBOR na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej.
  • Konsorcjalny kredyt odnawialny o wartości 4,1 mld PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, wydatków inwestycyjnych i kapitałowych oraz refinansowanie zobowiązań finansowych.
  • Kredyty w rachunku bieżącym.

Politykę finansowania Grupy PGE cechują zróżnicowane terminy zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych, co wraz z dywersyfikacją źródeł finansowania sprzyja optymalizacji kosztów finansowania Grupy. Aspiracją Grupy jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej, w tym utrzymywania zadłużenia netto względem zysku EBITDA na poziomie, który pozwoli na utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym.