Strefa analityka

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.

Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

 

 

Dane operacyjne i sprzedażowe za rok 2022 (w TWh)

WyszczególnienieNarastająco od początku roku
12M 202212M 2021Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym:66,1368,95-4%
- produkcja z węgla brunatnego39,5137,306%
- OZE2,242,33-4%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych 34,2837,48-9%
Wolumen dystrybuowanej energii37,0737,74-2%
Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta

 

Podstawowe wskaźniki finansowe GK PGE

 FY’11FY’12FY’13FY’14FY’15FY’16FY’17FY’18FY’19FY’20FY’21
Marża EBITDA24%24%27%29%29%26%33%25%19%13%18%
Marża EBIT15%14%16%18%-13%13%15%10%11%3%10%
Marża netto18%12%13%13%-11%9%11%6%-11%0,2%8%
Rentowność kapitału własnego (ROE)14%10%10%9%-7%6%6%3%-8%0,3%8%
Rentowność aktywów (ROA)9%7%7%6%-5%4%4%2%-5%0,1%4%
Suma zobowiązań do kapitału własnego (Debt to equity)0,430,380,400,480,520,580,560,590,800,880,84
Szybkość obrotu należnościami (w dniach)2525283334374947341746
Dług (gotówka) netto /EBITDA-0,61-0,34-0,37-0,130,320,690,991,511,601,220,44

 

(1) Wskaźnik ROE obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do kapitałów własnych na koniec roku pomniejszonych o zysk netto.
(2) Wskaźnik ROA obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do sumy aktywów na koniec roku pomniejszonych o zysk netto.
(3) Szybkość obrotu należnościami obliczona została ze wzoru:
(365 dni * średni stan należności z tytułu dostaw i usług) / przychody ze sprzedaży, gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług rozumiany jest tako średnia arytmetyczna z początku i końca okresu sprawozdawczego i każdorazowo odnosi się do stanu należności przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego.