Meta Pixel script image

Strefa analityka

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.

Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

 

 

Dane operacyjne i sprzedażowe za rok 2023 (w TWh)

WyszczególnienieNarastająco od początku roku
12M 202312M 2022Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym:56,7766,13-14%
- produkcja z węgla brunatnego29,7539,51-25%
- OZE2,732,2422%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych 34,7134,281%
Wolumen dystrybuowanej energii38,8837,075%
Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta

 

Podstawowe wskaźniki finansowe GK PGE

 FY’11FY’12FY’13FY’14FY’15FY’16FY’17FY’18FY’19FY’20FY’21FY'22FY'23
Marża EBITDA24%24%27%29%29%26%33%25%19%13%18%12%10%
Marża EBIT15%14%16%18%-13%13%15%10%11%3%10%6%-4%
Marża netto18%12%13%13%-11%9%11%6%-11%0,2%8%5%-5%
Rentowność kapitału własnego (ROE)14%10%10%9%-7%6%6%3%-8%0,3%8%7%-10%
Suma zobowiązań do kapitału własnego (Debt to equity)0,430,380,400,480,520,580,560,590,800,880,840,951,37
Szybkość obrotu należnościami (w dniach)25252833343749473417462827
Dług (gotówka) netto /EBITDA raportowana-0,61-0,34-0,37-0,130,320,690,991,511,601,220,44-0,311,11

 

(1) Wskaźnik ROE obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do kapitałów własnych na koniec roku pomniejszonych o zysk netto.
(2) Szybkość obrotu należnościami obliczona została ze wzoru:
(365 dni * średni stan należności z tytułu dostaw i usług) / przychody ze sprzedaży, gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług rozumiany jest tako średnia arytmetyczna z początku i końca okresu sprawozdawczego i każdorazowo odnosi się do stanu należności przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego.