Strefa analityka

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.

Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

 

 

Dane operacyjne i sprzedażowe za rok 2020 (w TWh)

WyszczególnienieNarastająco od początku roku
12M 202112M 2020Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym:68,7758,1318%
- produkcja z węgla brunatnego37,1929,7925%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych 37,4841,17-9%
Wolumen dystrybuowanej energii37,7435,676%
Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta

 

Podstawowe wskaźniki finansowe GK PGE

 FY’11FY’12FY’13FY’14FY’15FY’16FY’17FY’18FY’19
Marża EBITDA24%24%27%29%29%26%33%25%19%
Marża EBIT15%14%16%18%-13%13%15%10%11%
Marża netto18%12%13%13%-11%9%11%6%-11%
Rentowność kapitału własnego (ROE)14%10%10%9%-7%6%6%3%-8%
Rentowność aktywów (ROA)9%7%7%6%-5%4%4%2%-5%
Wskaźnik bieżącej płynności (Current ratio)1,381,571,671,941,371,591,060,731,06
Wskaźnik szybki bieżącej płynności (Quick ratio)1,251,261,451,631,111,380,850,510,68
Suma zobowiązań do pasywów (Stopa zadłużenia)0,300,280,280,320,340,370,360,370,44
Suma zobowiązań do kapitału własnego (Debt to equity)0,430,380,400,480,520,580,560,590,80
Szybkość obrotu należnościami (w dniach)252528333437494734
Dług (gotówka) netto /EBITDA-0,61-0,34-0,37-0,130,320,690,991,511,60


(1) Wskaźnik ROE obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do kapitałów własnych na koniec roku pomniejszonych o zysk netto.
(2) Wskaźnik ROA obliczony został jako iloraz zysku netto z danego roku do sumy aktywów na koniec roku pomniejszonych o zysk netto.
(3) Wskaźnik bieżącej płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.
(4) Wskaźnik szybki płynności obliczony został jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych.
(5) Szybkość obrotu należnościami obliczona została ze wzoru:
(365 dni * średni stan należności z tytułu dostaw i usług) / przychody ze sprzedaży, gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług rozumiany jest tako średnia arytmetyczna z początku i końca okresu sprawozdawczego i każdorazowo odnosi się do stanu należności przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego.