Meta Pixel script image

Obecny model finansowania działalności GK PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z  działalności podstawowej, finansowanie dłużne w  postaci kredytów w  bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z  Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), kredytów z  instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), jak również w  formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz Grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wykorzystywany jest system cash pooling, w którym uczestniczą 29 spółki Grupy (wg stanu na koniec 2022 roku).

Zgodnie ze Strategią Grupy PGE do roku 2030, finansowanie programu inwestycyjnego o wartości ok. 75 mld PLN w latach 2021-2030, będzie się odbywało przy następujących założeniach:
- Realizacja inwestycji wspólnie z partnerami
- Maksymalizacja utylizacji krajowych i unijnych środków pomocowych na transformację energetyczną
- Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego
- Ograniczone zwiększenie poziomu dźwigni finansowej z zachowaniem poziomu gwarantującego utrzymanie ratingu
- Inwestycje w formule project finance