Obecny model finansowania działalności PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz Grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wykorzystywany jest system cash pooling, w którym uczestniczą 34 spółki Grupy.

Zgodnie ze Strategią Grupy PGE do roku 2030, finansowanie programu inwestycyjnego o wartości ok. 75 mld PLN, będzie się odbywało przy następujących założeniach:
- Realizacja inwestycji wspólnie z partnerami
- Maksymalizacja utylizacji krajowych i unijnych środków pomocowych na transformację energetyczną
- Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego
- Ograniczone zwiększenie poziomu dźwigni finansowej z zachowaniem poziomu gwarantującego utrzymanie ratingu
- Inwestycje w formule project finance