Meta Pixel script image

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

9/2010

19.02.2010 16:33

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, iż zmienia datę przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PGE za 2009 rok określone w raporcie bieżącym nr 1/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku.

Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2010 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-02-19 17:33:57 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu