Meta Pixel script image

Rezygnacja osoby powołanej na stanowisko członka Zarządu

22/2024

05.04.2024 16:16

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2024 r. do Rady Nadzorczej Spółki wpłynęło oświadczenie p. Renaty Czech, powołanej na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych od dnia 15 kwietnia 2024 r. (raport bieżący nr 20/2024), o rezygnacji z objęcia funkcji z powodów osobistych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-04-05 Dariusz Marzec Prezes Zarządu
2024-04-05 Marcin Laskowski Wiceprezes Zarządu