Meta Pixel script image

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

55/2010

31.08.2010 16:41

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17.300.900.000 PLN do łącznej kwoty 18.697.837.270 PLN tj. o kwotę 1.396.937.270 PLN, w drodze emisji 139.693.727 akcji, w tym 73.241.482 akcji na okaziciela serii C oraz 66.452.245 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:
- 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda;
- 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda;
- 73.241.482 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda;
- 66.452.245 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda.

Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego PGE wynosi 1.869.783.727.

Przedmiotowa rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła łączenie z rejestracją połączenia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 54/2010.

Podstawa prawna: § 15 w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-08-31 18:41:54 Marek Szostek Wiceprezes Zarządu