Meta Pixel script image

Powołanie członka Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

11/2010

19.02.2010 22:53

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2010 r. Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o powołaniu z dniem 22 lutego 2010 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Żuka. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 21 ust. 3 Statutu Spółki, który przyznaje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.

Informacje dotyczące Pana Krzysztofa Żuka, podlegające przekazaniu zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.), zostaną przekazanie niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-02-19 23:53:42 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu