Meta Pixel script image

Odwołanie członków Rady Nadzorczej

18/2010

30.03.2010 15:40

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 30 marca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem powzięcia uchwały ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Cichońskiego oraz Pana Ryszarda Malarskiego.

Pan Wojciech Cichoński pełnił w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz był przewodniczącym Komitetu Audytu oraz członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Pan Wojciech Cichoński był członkiem Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników Spółki. Pan Wojciech Cichoński jest pracownikiem Spółki.

Pan Ryszard Malarski był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki i pełnił w niej funkcje przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz członka Komitetu Ładu Korporacyjnego. Poza wymienionymi wyżej funkcjami Pan Ryszard Malarski nie pełnił żadnej innej funkcji w przedsiębiorstwie Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-03-30 17:40:36 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu