Nabycie obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przez spółki zależne

10/2009

09.11.2009 14:10

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2009 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym w Rozdziale XIV. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 656.300.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki bezpośrednio lub pośrednio zależne od PGE:

1) PGE ZEW Dychów S.A. nabyła 103 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.300.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
2) PGE ZEŁ-T Obrót Sp. z o.o. nabyła 500 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 50.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
3) PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. - nabyła 120 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 12.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
4) PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
5) PGE Górnictwo i Energetyka S.A. nabyła 250 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 25.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
6) PGE Elektrownia Turów S.A. nabyła 3200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 320.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
7) PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
8) PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. nabyła 450 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 45.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
9) ZEW „Porąbka-Żar” S.A. nabyła 150 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 15.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
10) PGE Energia S.A. nabyła 190 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 19.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
11) PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
12) PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
13) PGE Dystrybucja Zamość sp. z o.o. nabyła 500 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 50.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
14) PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 97.626,00 PLN z datą wykupu 10 maja 2010 r.

Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 9 listopada 2009 r. 2.276.300.000 PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-11-09 15:10:33 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2009-11-09 15:10:33 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu