Meta Pixel script image

Zmiany w Radzie Nadzorczej

39/2022

23.06.2022 11:33

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu p. Zbigniewa Gryglasa ze składu Rady Nadzorczej PGE.

Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:
- pani Anny Kowalik,
- pana Artura Składanka,
- pani Janiny Goss,
- pana Tomasza Hapunowicza,
- pana Mieczysława Sawaryna,
- pana Marcina Kowalczyka,
- pana Radosława Winiarskiego.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o Członkach Rady Nadzorczej PGE.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-06-23 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2022-06-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu