Meta Pixel script image

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I półrocze 2023 r.

32/2023

07.09.2023 15:52

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 września 2023 roku.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-09-07 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu
2023-09-07 Przemysław Kołodziejak Wiceprezes Zarządu