Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

30/2022

23.05.2022 14:16

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, "Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Aktywów Państwowych, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1983, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o ofercie"), informujące o zmianie liczby akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Skarb Państwa w Spółce.

Zmiana udziału nastąpiła 18 maja 2022 r. w wyniku zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu PGE, dokonanych na podstawie uchwały nr 7 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki (raport bieżący PGE nr 29/2022 z dnia 19 maja 2022 r.). W wyniku powyższego, zarejestrowana została emisja 373 952 165 akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 zł każda, a Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów objął 292 617 395 akcji serii E.

Przed zmianą Skarb Państwa posiadał 1 072 984 098 akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., co stanowiło 57,39 % w kapitale zakładowym Spółki i był uprawniony do 1072 984 098 głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., co stanowiło 57,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie Skarb Państwa posiada 1 365 601 493 akcji stanowiących 60,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 365 601 493 głosów, co stanowi 60,86% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, Skarb Państwa poinformował o podmiocie zależnym posiadającym akcje PGE i łącznej sumie liczby głosów obu podmiotów i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z treścią zawiadomienia, biorąc pod uwagę akcje (18 697 608) posiadane przez podmiot zależny od Skarbu Państwa, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Skarb Państwa posiada łącznie 1 384 299 101 akcji stanowiących 61,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 384 299 101 głosów, co stanowi 61,70% ogólnej liczby głosów.

Skarb Państwa przekazał również, że nie zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie), nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz nie posiada takich instrumentów finansowych, co do których należy wskazać głosy na podstawie w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1983, z późniejszymi zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-05-23 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2022-05-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu