Meta Pixel script image

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

78/2010

22.12.2010 13:23

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał informację od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), prostującą informacje o zmianie liczby posiadanych akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu, przekazane raportem bieżącym numer 60/2010 z dnia 24.09.2010 oraz raportem bieżącym numer 65/2010 z dnia 12.10.2010.

Zgodnie z informacją Skarb Państwa posiada obecnie 1.295.637.952 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 69,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.295.637.952 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,29% ogólnej liczby głosów. Jest to o 2.586 akcji mniej niż zostało podane w zawiadomieniach Skarbu Państwa przekazanych raportem bieżącym numer 60/2010 z dnia 24.09.2010 oraz raportem bieżącym numer 65/2010 z dnia 12.10.2010.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-12-22 14:23:10 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu