Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.

43/2022

03.08.2022 16:02

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. zawarta została Warunkowa Umowa Sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. („Umowa Sprzedaży”), („PGG”). Stronami sprzedającymi w Umowie Sprzedaży są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (spółka zależna PGE), ECARB Sp. z o.o., PGNiG Termika S.A., ENEA S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz WĘGLOKOKS S.A., a stroną kupującą jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”).

Zgodnie z Umową Sprzedaży, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, tj. 6 000 000 akcji zwykłych imiennych (stanowiących 15,32% kapitału zakładowego PGG), za cenę 1 złoty za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim publikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PGE na 31 marca 2022 roku wynosi zero złotych, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto Spółki i Grupy PGE.

Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do treści art. 3a ust.1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jednocześnie Spółka zaznacza, iż jej intencją jest poinformowanie w trybie raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-08-03 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-08-03 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu