Zawarcie porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia spółki celowej na potrzeby związane z projektem budowy elektrowni jądrowej

9/2023

07.03.2023 11:22

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”), informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej („List Intencyjny”), iż Spółka, w dniu 7 marca 2023 roku zawarła z ZE PAK S.A. („Strony”), porozumienie wstępne („Porozumienie”) dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej („Spółka Celowa”).

W celu podjęcia bezpośredniej współpracy w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400 („Elektrownia Jądrowa”), Strony zamierzają utworzyć wspólnie Spółkę Celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy Elektrowni Jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego.

Porozumienie zawiera podsumowanie podstawowych warunków współpracy Stron w zakresie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu udział w realizacji inwestycji dotyczącej budowy Elektrowni Jądrowej, w tym określenie zasad ładu korporacyjnego i działalności Spółki Celowej oraz ograniczeń w zbywaniu akcji Spółki Celowej. Strony będą posiadać równą liczbę akcji w Spółce Celowej a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli.

Utworzenie przez Strony wspólnego przedsięwzięcia (Spółki Celowej) uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zamiarem Stron jest niezwłoczne zgłoszenie zamiaru koncentracji.

Jednocześnie Strony planują, iż Spółka Celowa, w ramach kolejnego etapu współpracy, zrealizuje: (i) studium wykonalności, (ii) badania terenu oraz (iii) oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy Elektrowni Jądrowej.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających utworzenie Spółki Celowej, Spółka przekaże taką informację do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-03-07 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu
2023-03-07 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu