Zakończenie oferty publicznej akcji serii B

11/2009

13.11.2009 21:08

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 13 października 2009 roku – 27 października 2009 roku, g. 12.00 czasu warszawskiego;

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 28 października 2009 roku – 30 października 2009 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

2 listopada 2009 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym:
a) akcje oferowane inwestorom indywidualnym: 38.927.025 akcji;
b) akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym: 220.586.475 akcji.

4. Stopa redukcji:

Zapisy inwestorów indywidualnych: 96,502%;
Zapisy inwestorów instytucjonalnych: 0,0%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

1.333.516.433 akcji; w tym:
a) przez inwestorów indywidualnych: 1.112.929.958 akcji;
b) przez inwestorów instytucjonalnych: 220.586.475 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji:

259.513.500 akcji; w tym:
a) inwestorom indywidualnym: 38.927.025 akcji;
b) inwestorom instytucjonalnym: 220.586.475 akcji.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

23,00 PLN.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

86.833 inwestorów, w tym:
a) inwestorzy indywidualni: 85.536;
b) inwestorzy instytucjonalni: 1.297.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji:

61.142 inwestorów, w tym:
a) inwestorzy indywidualni: 59.845;
b) inwestorzy instytucjonalni: 1.297.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej dnia 27 października 2009 roku rolę subemitenta pełnił UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu oraz Goldman Sachs International z siedzibą w Londynie. Ze względu na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie akcje oferowane zostały objęte i opłacone przez inwestorów, subemitenci nie obejmowali żadnych akcji serii B Spółki w wykonaniu zawartej umowy subemisyjnej.

11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

5.968.810.500,00 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji).

12. Szacowane łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

68,03 mln PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 31,13 mln PLN;
b) wynagrodzenie menedżerów oferty i subemitentów: 24,13 mln PLN; w tym:
- UniCredit CAIB Poland S.A. oraz UniCredit Bank Austria AG – 12,06 mln PLN;
- Goldman Sachs International – 12,06 mln PLN.
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9,75 mln PLN;
d) promocja oferty: 3,03 mln PLN.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki.

13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

0,26 PLN.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 33 ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-11-13 22:08:26 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2009-11-13 22:08:26 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu