Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.

35/2010

24.06.2010 10:40

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 r., był Skarb Państwa.

Akcjonariuszowi temu przysługiwało 1.470.576.500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 95,42 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 85% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-06-24 12:40:46 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu