Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

40/2022

27.06.2022 14:38

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r.:
1. Skarb Państwa – 1 365 601 493 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 82,26% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 60,86% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 83 427 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,03% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 3,72% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-06-27 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2022-06-27 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu