Meta Pixel script image

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 8 grudnia 2010 r.

76/2010

09.12.2010 11:13

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2010 r., był Skarb Państwa.

Akcjonariuszowi temu przysługiwało 1.295.637.952 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 92,76% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 69,29% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-12-09 12:13:46 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu