Meta Pixel script image

Wprowadzenie praw do akcji serii B do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz ustalenie daty ich pierwszego notowania

8/2009

04.11.2009 16:17

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 listopada 2009 roku na podstawie uchwały nr 629/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 6 listopada 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 259.513.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPGER000028 ("PDA"). PDA będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PGE-PDA" i oznaczeniem "PGEA".

Podstawa prawna przekazania raportu: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-11-04 14:53:32 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2009-11-04 14:53:32 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu