Meta Pixel script image

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

33/2010

24.06.2010 10:28

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał wraz z załącznikami podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-06-24 12:28:33 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu