Meta Pixel script image

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

74/2010

09.12.2010 11:10

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał, wraz z załącznikami, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).