Meta Pixel script image

Termin przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2009 roku

7/2009

04.11.2009 16:17

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2009 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2009 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 83 ust. 1 oraz § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-11-04 14:53:32 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2009-11-04 14:53:32 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu